Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ:ΩΖΔ746ΨΧΞΧ-Ο68

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

30760/2022

Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020  ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΩΝΩΣ46ΨΧΞΧ-91Ψ


18102/2022

Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ:9ΩΝ746ΨΧΞΧ-ΘΟ5 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


78319/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ «ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ» ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΕ)ΑΡΙΘ.1308/2013  ΑΔΑ:ΩΜ7146ΨΧΞΧ-16Κ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


33636/2022

Εγκύκλιος Επιτόπιων Ελέγχων «Ειδικά Μέτρα Στήριξης Ενημέρωσης στα Κράτη Μέλη Και Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες» Βάσει των Καν(ΕΕ) 2016/1149 & Καν(ΕΕ)2016/1150  ΑΔΑ:ΩΥΙΣ46ΨΧΞΧ-ΨΜΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


81163/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»ΑΔΑ:ΨΥΠ946ΨΧΞΧ-408

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


2973/2022

«Διαδικασία ελέγχων εποπτείας εξουσιοδοτημένων φορέων σε καθεστώτα ενίσχυσης του Ε.Γ.Τ.Ε. εκτός ΟΣΔΕ και Ε.Γ.Τ.Α.Α.» ΑΔΑ:ΨΟ6Ο46ΨΧΞΧ-1ΒΤ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


72174/2021

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 ΑΔΑ:Ψ1ΔΔ46ΨΧΞΧ-ΞΨΖ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


12294/2022

Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 11096/18.02.2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022 2027»ΑΔΑ:6ΡΨΦ46ΨΧΞΧ-6Τ3 ​ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


41267/2022

«3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ8 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.1. ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΜΈΤΡΟΥ 2.2.1. ¨ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ¨ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013»ΑΔΑ:ΡΠΞΥ46ΨΧΞΧ-ΦΗ7

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


13941/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020  ΑΔΑ:9ΥΗΜ46ΨΧΞΧ-Ω9Η ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ