ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

42018 οικ/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.(ΑΔΑ:ΩΚ1ΕΩ-Υ0Γ)


ΔΕΚ/C-55/1994

ΟΔΗΓΙΑ 77/249/ΕΟΚ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΡΘΡΑ 52 ΚΑΙ 59 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ.

ΕλΣυν.Κλ.Ζ/85/2011

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η διαδικασία αναθέσεως των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της ελεγχόμενης συμβάσεως δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου συμβάσεως.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/22/2011

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Στην υπό κρίση υπόθεση, από τη μελέτη των στοιχείων που υποβλήθηκαν, προκύπτει ότι δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλε η μοναδική υποψήφια και αναδειχθείσα ανάδοχος εταιρεία και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτή, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α΄ 150).


ΕλΣυν/Ε Κλιμ/7/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, από τον έλεγχο των υποβληθέντων στο Κλιμάκιο στοιχείων, δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας οικείου σχεδίου σύμβασης, που επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)32/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και σίτισης,  καθόσον οι επίμαχες συμβάσεις δεν συνιστούν νόμιμες παρατάσεις των αρχικώς συναφθεισών συμβάσεων, αλλά  συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες απευθείας αναθέσεις, υπερβαίνοντας το όριο των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς να προηγηθεί  η σχετική έγκριση σκοπιμότητας.(άρθρο 24 παρ. 4  π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α΄ 150 και ν. 3867/2010 ΦΕΚ Α΄ 128  παρ. 11 του άρθρου 27).


ΕλΣυν/Τμ.6/798/2012

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις το Τμήμα κρίνει ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση η προϋπόθεση της μοναδικότητας του προμηθευτή – συντηρητή, που δικαιολογεί κατά νόμο την απευθείας ανάθεση της επίμαχης σύμβασης. Η διαπίστωση αυτή θεμελιώνεται περαιτέρω και στο γεγονός ότι κατά τη διενέργεια των δύο άγονων διαγωνισμών για την ανάθεση της επίμαχης σύμβασης είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο η εταιρεία … – …, η οποία τελικά δεν συμμετείχε, καθώς θεωρούσε μη συμφέροντες συγκεκριμένους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας


ΕλΣυν.Κλ.Ζ/135/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-έλεγχος νομιμότητας: Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον κατά την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία εμφιλοχώρησαν οι διαπιστωθείσες κατά τα ανωτέρω ουσιώδεις πλημμέλειες, καθίσταται μη νόμιμη η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία «... Α.Τ.Ε.» και, ως εκ τούτου, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος με το Δ.Τ.Ε.Δ./οικ 1698/8.5.2017 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 29468/11.5.2017) έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων … της Περιφέρειας … σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας … και της ως άνω εταιρείας.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1354/2017


ΕλΣυν.Κλ.4/82/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, εκδόθηκε και εξοφλήθηκε ο 1ος λογαριασμός της αναδόχου εταιρείας, ποσού 2.766,27 ευρώ, χωρίς το οικείο χρηματικό ένταλμα πληρωμής να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση του επιβαλλόμενου από το άρθρο 1 του π.δ/τος 136/2011 προληπτικού ελέγχου... Επομένως, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εντέλλεται η πληρωμή του 2ου λογαριασμού στο πλαίσιο της προαναφερθείσας, από 29.10.2015, σύμβασης, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στη προηγούμενη σκέψη, όπως βάσιμα προβάλλει η διαφωνούσα Επίτροπος.


ΕλΣυν/Κλμ.7/9/2010

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνη ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, καθόσον οι δραστηριότητες στις οποίες αφορά (αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου) συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, περαιτέρω δε, η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του πληθυσμού του Δήμου και της σπουδαιότητας των εορτών για τους δημότες του.