Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1566/1985 , 1894/1990 , 2740/1999
ΦΕΚ: 1010/Β/26.03.2019

Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων ιταλικής γλώσσας για το Γυμνάσιο και διαδικασία προμήθειας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

7423/Γ1/2008

Χρηματοδότηση μέσω σχολικών επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων για προμήθεια βιβλίων της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.(ΚΑΕ2224)


161648/Δ2/2019

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020  ΑΔΑ:60ΡΖ4653ΠΣ-ΠΦ4


171956/Δ2/2018

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.(ΑΔΑ:7ΤΩ94653ΠΣ-679)


112838/Δ2/2020

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021  ΑΔΑ: 6ΝΛ546ΜΤΛΗ-ΠΘΥ


169768/2016

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο σχολικού έτους 2016-2017.(ΑΔΑ:ΩΗΣΜ4653ΠΣ-2ΔΖ)


152523/Γ2/2014

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2014-2015 (ΑΔΑ:ΩΠ0Φ9-ΔΤΔ) 

163224/Δ2/2017

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018.(ΑΔΑ:6ΞΞΨ4653ΠΣ-Η52)


156353/Δ2/2018

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019.(ΑΔΑ:ΨΒΗ74653ΠΣ-Ε1Ψ)


Φ52/101630/Δ1/2019

Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.(ΑΔΑ:ΩΧΑΗ4653ΠΣ-82Θ) 


Φ52/141655/Δ1/2017

Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.(ΑΔΑ:ΩΖΤ74653ΠΣ-6ΝΨ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)