Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 423/1976
ΦΕΚ: 189/Α/12.10.2021

Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού - Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού.

Σχετικά Έγγραφα

2/98071/ΔΕΠ/2015

Καθορισμός αμοιβής, όρων απασχόλησης και αρμοδιοτήτων για τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή και γιατον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών "Σπύρος Λούης".

100427/3940/481/33/2020

Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/ 709353/23658/3308/425/2019 (ΦΕΚ 4964/Β’/ 31-12-2019) απόφασης των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την κατάργηση της Δ21/209/Φ.Α21/2019 (ΦΕΚ 719/Β’/01-03-2019) απόφασης των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών.».


Ν.3293/2004

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.


Π.Δ.455/1988

Οργάνωση Υπηρεσιών Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».


59734/2362/2015

Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού.


Ν 1388/1983

Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης


Ν.3565/2007

Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού.


N 3200/2003

Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.


709353/23658/3308/425/2019

Κατάργηση της υπ' αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ 719/Β'/01-03-2019) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών.».


οικ. 56146/2021

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Τσιρλίντινγκ Αθλητικού Ομαδικού Χορού Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.