Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Π.Δ 1/2017
ΦΕΚ: 92/Α/10.05.2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2).

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 96/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2). 


ΠΔ 126/2009

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)


Π.Δ 1/2017

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).


Π.Δ. 47/2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α’ 181) και του π.δ. 147/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (Α’ 192).


ΠΔ 72/2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄259).


Π.Δ 189/1995

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" (Α' 172)


Π.Δ.147/2017

Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

[Π.Δ.5/2022- ΦΕΚ: 15/Α/4.2.2022 :Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται(…)γ) Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192).

ΠΔ 40/2020-ΦΕΚ: 85/Α/15.04.2020 Άρθρο 61:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται:δ. οι διατάξεις των π.δ.133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’161), π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181) και π.δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192) που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.


Π.Δ.64/1990

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.320/88 "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης" (ΦΕΚ 149 Α')


Π.Δ.184/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ./τος 551/88 "Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α' 259)


Π.Δ. 88/2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).