ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

2/6425/0026/2013

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

ΦΕΚ: 1403/Β/10.06.2013 ΑΛΕ: 2510989899

2/61301/0026/2013

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την αναπλήρωση πλαστών χαρτονομισμάτων που εντοπίζονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες.(Βλ.τις αριθ. 1035789/1746/Δ-0016/1.7.2002 (Β΄ 852) και 1037933/2883/0016/18.4.2003 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν).

ΦΕΚ: 1152/Β/13.05.2013 ΑΛΕ: 6521

2/55763/0026/2013

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.

ΦΕΚ: 215/β/05.02.2013 ΑΛΕ: 2390902899

2/5091/0026/2012

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών.

ΦΕΚ: 1741/Β/25.05.2012 ΑΛΕ: ΛΣΛ-2410288001-ΚΑΕ1232,ΚΑΕ0813

ΥΑ 20283/2012

Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).(Τροποποιήθηκε με την 54247/2014, ΦΕΚ-3090/Β/17.11.2014) 

ΦΕΚ: 1518/Β/04.05.2012 ΑΛΕ: 8000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-ΑΠΟΚ/ΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0892

36590/Γ2/2010

Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.

ΦΕΚ: 428/Β/14.04.2010 ΑΛΕ: 0711,0821

2/83017/0026/2009

Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης συμβεβλημένων ιατρών που εξετάζουν πρωτοβάθμια υποψήφιους οδηγούς.

ΦΕΚ: 2351/Β/18.11.2009 ΑΛΕ: 0515

33891/606/2008

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

ΦΕΚ: 833/Β/09.05.2008 ΑΛΕ: 2000

7423/Γ1/2008

Χρηματοδότηση μέσω σχολικών επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων για προμήθεια βιβλίων της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.(ΚΑΕ2224)

ΦΕΚ: 135/Β/30.01.2008

ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Νομική στήριξη υπαλλήλων και αιρετών εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

2/72219/0020/2002

Καθορισμός δικαιολογητικών καταβολής αποζημιώσεων και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πληγέντες από τρομοκρατικές πράξεις.(Τροποποιήθηκε  από την αριθμ.2/6616/0026/2014-ΦΕΚ 273 Β/10.2.2014)

ΦΕΚ: 1573/Β/16.12.2002 ΑΛΕ: 5191

ΥΑ/19253/2002

Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΦΕΚ: 248/Β/28.02.2002 ΑΛΕ: 2000

2/45850/0026/2001

Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών υπερωριακής διδασκαλίας μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών, διδασκαλίας ωρομίσθιων καθηγητών, καθώς και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

ΦΕΚ: 947/Β/24.07.2001 ΑΛΕ: 0511

2067978/7450/0022/1998

Περί καθορισμού του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους που μετατίθεται σε υπηρεσίες προβληματικής περιοχής 

ΦΕΚ: 1124/Β/27.10.1998 ΑΛΕ: 0565,ΝΠΔΔ0286