Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016

Ερωτάται: α) ποιος φορέας, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχει την αρμοδιότητα να τηρεί τα αρχεία με συνταγές που συνοδεύουν λογαριασμούς φαρμακείων για τους οποίους έχει καταβληθεί στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς η αιτούμενη δαπάνη - επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν ληξιπρόθεσμη υποχρέωση - αλλά εκκρεμεί είτε η εκκαθάριση είτε η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου αυτών και β) ποιος εκ των δύο ανωτέρω φορέων επιβαρύνεται με τη δαπάνη αποθήκευσης αυτών των αρχείων.(...)Συνεισηγήτρια: Γ. Καπόρη - Πάρεδρος ΝΣΚ. α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ο αρμόδιος φορέας, για τη τήρηση, αποθήκευση και φύλαξη των λογαριασμών φαρμακείων των οποίων δεν έχει γίνει εκκαθάριση, αλλά είχε καταβληθεί στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς το συνολικό ποσό της δαπάνης που είχαν αιτηθεί, καθώς και για την ανάληψη και καταβολή της δαπάνης τήρησης, αποθήκευσης και φύλαξης των εν λόγω λογαριασμών, οι οποίοι έχουν αποθηκευτεί στο ακίνητο της οδού Παπαδοπούλου 1, στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης και β) ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βαρύνεται με την δαπάνη αποθήκευσης αυτών των αρχείων (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/296/2016

Υπόχρεος φορέας για την τήρηση αρχειακού υλικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και την καταβολή των μισθωμάτων σε νέα μισθωμένα κτίρια, μετά την ένταξη των υπηρεσιών του κλάδου υγείας παροχών εις είδος του ως άνω φορέα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..(...)Μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των υπηρεσιών του κλάδου υγείας παροχών εις είδος του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια των οργάνων του (και μόνο αυτός): 1) Είναι αρμόδιος α) για την τήρηση, αποθήκευση και φύλαξη των λογαριασμών φαρμακείων, των οποίων δεν είχε γίνει εκκαθάριση μέχρι της εντάξεως των υπηρεσιών του κλάδου υγείας παροχών εις είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αλλά είχε καταβληθεί στους συμβεβλημένους με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. φαρμακοποιούς το συνολικό ποσό της δαπάνης που είχαν αυτοί αιτηθεί και β) για την ανάληψη και καταβολή της δαπάνης τήρησης, αποθήκευσης και φύλαξης αυτών των λογαριασμών. 2) Υποχρεούται να καταβάλει και τα μισθώματα των χρησιμοποιούμενων μισθίων ακινήτων για την τήρηση, αποθήκευση και φύλαξη των ως άνω λογαριασμών.


Β2β/οικ. 30866/2022

Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΕΦΚΑ/853592/2017

«Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων».(ΑΔΑ:7Τ61465ΧΠΙ-ΦΓΗ)


ΙΚΑ/Ε99/3/2016

«Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων» (ΑΔΑ:729Ε4691ΩΓ-Ξ48) (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 35)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΝΣΚ/135/2019

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος νομιμοποιείται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής που έχει καταρτιστεί με δικηγόρο, δεδομένου ότι αυτός συμμετείχε με επιτυχία σε διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή που διενεργήθηκε από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβάλλοντας, όμως, τίτλο σπουδών του οποίου η γνησιότητα δεν επιβεβαιώθηκε. (...) Αρμόδιος φορέας ο οποίος νομιμοποιείται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής που έχει καταρτιστεί με δικηγόρο, ο οποίος συμμετείχε με επιτυχία σε διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή που διενεργήθηκε από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβάλλοντας, όμως, τίτλο σπουδών του οποίου η γνησιότητα δεν επιβεβαιώθηκε, είναι ο ΕΟΠΥΥ (ομόφ.).


ΕΦΚΑ/Σ22/5/2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών»  ΑΔΑ: 67Ζ7465ΧΠΙ-ΝΩΖ


ΝΣΚ/5/2022

1) Αν ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μπορεί να αποδεχθεί αίτημα παράτασης μίσθωσης ακινήτου του από τη μισθώτρια εταιρεία, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4605/2019, πριν τη λήξη της τρέχουσας παράτασης, 2) αν απαιτείται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υποβολή νέας αίτησης, από τη μισθώτρια εταιρεία, προκειμένου το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ να εξετάσει το αίτημά της για παράταση της μίσθωσης και 3) ποιος είναι ο χρόνος εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή, σε περίπτωση που εγκριθεί 12ετής παράταση πριν τη λήξη της τρέχουσας μίσθωσης.(...)1) Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) δύναται να συμφωνήσει παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4615/2019 και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, νωρίτερα από τη λήξη της, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης παράτασης της μίσθωσης. 2) Δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ να εξετάσει το αίτημα της μισθώτριας εταιρείας περί συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης. 3) Σε περίπτωση που η συμφωνία για παράταση της μίσθωσης λάβει χώρα σε χρόνο που απέχει κατά πολύ από τον χρόνο λήξης της υφιστάμενης σύμβασης, η επιβαλλόμενη εκ του νόμου (άρθρο 15 παρ. 13 του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4605/2019) μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του μίσθιου και τον καθορισμό του μισθώματος, από πιστοποιημένο εκτιμητή, πρέπει να εκπονηθεί κατά τον χρόνο κατάρτισης της Σύμβασης Παράτασης, με ρητό όρο στη σύμβαση για επανεκτίμηση της μισθωτικής αξίας του μισθίου και επανακαθορισμό του μισθώματος, κατόπιν νέας εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή, σε χρόνο πλησίον της έναρξης της παράτασης (πιθανόν λίγους μήνες πριν την έναρξη του χρόνου της παραταθείσας διάρκειας) (ομόφωνα).


ΝΣΚ/377/1992

377/1992 - Δημοσίου ιδιωτικό προσωπικό. Μεταφορά πλεοναζόντων. Αποζημίωση. Αρμόδιος φορέας. Στην καταβολή της αποζημιώσεως (λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως στους υπαλλήλους επί σχέσει ιδιωτικού, δικαίου που μετεφέρθησαν ως πλεονάζοντες κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν.1943/1991 υποχρεούται: α)ο παλαιός φορέας στην περίπτωση, που ο μεταφερθείς υπάλληλος δεν προσήλθε στον νέο φορέα για ανάληψη υπηρεσίας, β)ο νέος φορέας στην περίπτωση που ο μεταφερθείς υπάλληλος προσήλθε σ αυτόν και ανέλαβε υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου που υπηρέτησε σ αυτόν. Ολόκληρος ο χρόνος υπηρεσίας που διηνύθη στον παλαιό φορέα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον νέο φορέα.

Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/2018

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/16

Ανακαλούνται με την Φ1500/19412/716/2020: 2. ...3. Το σημείο 4 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 εγκυκλίου, ως προς τον χρόνο ο οποίος θα αξιοποιηθεί με τις διατάξεις του 36Α και ο οποίος είναι μόνο ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης του δεύτερου φορέα έως 31/12/2016 για τον οποίο έχουν καταβληθεί δύο ασφαλιστικές εισφορές. 4.Τα σημεία 5α και 5β της ίδιας ως άνω εγκυκλίου Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 όπου αναφέρεται ότι δίδεται προσαύξηση για τον παράλληλο και μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Η προσαύξηση δίδεται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο. 


ΝΣΚ/233/2017

Ζητήματα που εγείρονται σχετικά με την παροχή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 565/1977. (Κατάσταση : Αποδεκτή )Η παροχή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 565/1977 προς τον αποχωρήσαντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ΠτΔ) αποτελεί ισοβίως παρεχόμενη μηνιαία αποζημίωση λόγω εξόδων παράστασης στους αποχωρήσαντες ΠτΔ από την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και εφεξής και δεν έχει τον χαρακτήρα της σύνταξης (ομόφ). Η διακοπή της καταβαλλόμενης στους εν ενεργεία ΠτΔ συνταξιοδοτικής παροχής είναι καταρχάς νόμιμη, μετά την αποχώρησή τους από το λειτούργημά τους αυτό, ενόψει των διαλαμβανομένων στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 565/1977 (πλειοψ). Το δικαίωμα επαναχορήγησης, στους διατελέσαντες ΠτΔ, της διακοπείσας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 565/1977 σύνταξής τους, επανακτάται, από 1-1-2017, δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, λόγω αλλαγής του φορέα συνταξιοδότησής τους, ο οποίος πλέον είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. και όχι το Δημόσιο (πλειοψ).