Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , 4270/2014

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(..)α) Οι απαιτήσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν παραγραφεί βάσει των ειδικών περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 825/1978, σύμφωνα με τις οποίες, οι εν γένει χρηματικές απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή, β) ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορεί να παραιτηθεί από την συμπληρωθείσα υπέρ αυτού παραγραφή ή να αναγνωρίσει την παραγεγραμμένη απαίτηση, διότι τέτοια παραίτηση ή αναγνώριση είναι άκυρη και γ) ο Δήμος Πειραιά έχει απολέσει το δικαίωμά του να αντιτάξει σε συμψηφισμό την παραγραφείσα απαίτησή του, δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής (ομόφωνα). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 37/2021 Γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/37/2021

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ, καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, και περιλαμβάνονται στoν από 07-09-2020 Πίνακα χρεών του Δήμου Πειραιά, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(...)Προκειμένου περί απαιτήσεων του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί παραγραφής διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 825/1978, οι οποίες ως ειδικές κατισχύουν οιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και σύμφωνα με τις οποίες, οι εν γένει χρηματικές απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή και επομένως οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά που αναφέρονται στο ερώτημα, έχουν υποκύψει στην ως άνω πενταετή παραγραφή. Ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αδυνατεί να παραιτηθεί από την συμπληρωθείσα υπέρ αυτού παραγραφή ή να αναγνωρίσει την παραγεγραμμένη απαίτηση, διότι τέτοια παραίτηση ή αναγνώριση είναι άκυρη, ο δε Δήμος έχει απολέσει το δικαίωμά του να αντιτάξει σε συμψηφισμό την, κατά τα ανωτέρω, παραγραφείσα απαίτησή του, δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής (ομόφωνα). Το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/41/2020

Αν είναι νόμιμο το αίτημα σωματείου και των μελών του, για ασφαλιστική τακτοποίηση των μελών του σωματείου, ενόψει του ότι έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης η εργοδότρια (ανώνυμη εταιρεία) των μελών του σωματείου, τα οποία ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού είχαν παράσχει ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ εργασία, πριν από την υπαγωγή της εργοδότριας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.(...)Και μετά την υπαγωγή της εργοδότριας εταιρείας των μελών του σωματείου στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης και κατά τη διάρκεια αυτής, δεν απαγορεύεται η έκδοση πράξεων του ΕΦΚΑ (οιονεί καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για ασφαλιστική τακτοποίηση των μελών του σωματείου, τα οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν από την υπαγωγή της εργοδότριας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.


ΝΣΚ/60/2020

Ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας πρώην ΤΣΑΥ. (...)Τα ακίνητα επί της οδού Μπουμπουλίνας 7, επί της οδού Αριστοτέλους 134 και επί της οδού Λ. Ιωνίας 126 στην Αθήνα, τα οποία περιήλθαν στη Στέγη Υγειονομικών από διαθήκη και στη συνέχεια στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα του e-ΕΦΚΑ ως καθολικού διαδόχου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) με έκδοση αντίστοιχων διαπιστωτικών πράξεων. Το ερώτημα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Τμήμα του ΝΣΚ και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 172/2020 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος


217764/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102096/2020 (Β΄ 2150) απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).


ΝΣΚ/61/2020

Αν μπορεί ο Υπουργός Εργασίας να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τις διαπιστωτικές πράξεις περιγραφής του επί των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος ακινήτου, με τις οποίες περιήλθε η κυριότητα αυτού κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στον Κλάδο Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», ώστε να περιέλθει η κυριότητα κατά 100% στον ΕΦΚΑ.(...)Ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να ανακαλέσει τις δύο διαπιστωτικές πράξεις περιγραφής του επί των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος ακινήτου, με τις οποίες περιήλθε η κυριότητα αυτού κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στον Κλάδο Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων Α.Τ.Ε.», ως εκδοθείσες παρά τον νόμο, ήτοι στηριχθείσες σε λανθασμένη εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την συνδρομή των πραγματικών προϋποθέσεων που απαιτούσαν οι επικληθείσες σχετικές διατάξεις νόμων, αναδρομικά από τις ημερομηνίες έκδοσής τους και να εκδώσει μια νέα, η οποία θα αναγνωρίζει κατά 100% κυριότητα του ακινήτου στον ΕΦΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) ως καθολικό διάδοχο όλης της περιουσίας του Κλάδου Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ερώτημα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Τμήμα του ΝΣΚ και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 14/2021 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος.


Φ.10042/75956/2021

Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα e-ΕΦΚΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. 


ΝΣΚ/14/2021

Αν μπορεί ο Υπουργός Εργασίας να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τις διαπιστωτικές πράξεις περιγραφής του επί των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος ακινήτου, με τις οποίες περιήλθε η κυριότητα αυτού κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στον Κλάδο Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», ώστε να περιέλθει η κυριότητα κατά 100% στον ΕΦΚΑ.(....)Ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να ανακαλέσει τις δύο διαπιστωτικές πράξεις περιγραφής του επί των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος ακινήτου, με τις οποίες περιήλθε η κυριότητα αυτού κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στον Κλάδο Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά ποσοστό 50% συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων Α.Τ.Ε.», ως εκδοθείσες παρά τον νόμο, ήτοι στηριχθείσες σε λανθασμένη εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την συνδρομή των πραγματικών προϋποθέσεων που απαιτούσαν οι επικληθείσες σχετικές διατάξεις νόμων, αναδρομικά από τις ημερομηνίες έκδοσής τους και να εκδώσει μια νέα, η οποία θα αναγνωρίζει κατά 100% κυριότητα του ακινήτου στον ΕΦΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) ως καθολικό διάδοχο όλης της περιουσίας του Κλάδου Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ομόφωνα). Το ερώτημα παραπέμφθηκε στο ΣΤ΄ Τμήμα του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 61/2020 Ατομικής γνωμοδότησης.


ΝΣΚ/42/2020

Εάν η κοινοποίηση ή και επανακοινοποίηση Πράξεων Επιβολής Εισφορών και συναφών Πράξεων συνιστούν λόγο διακοπής της παραγραφής των αξιώσεων του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ, έναντι των οφειλετών του, λαμβανομένου υπόψη ότι η θέση αυτή έχει διατυπωθεί σε εγκυκλίους πρώην κεντρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ(...)Δεν είναι δυνατόν να προστίθεται λόγος διακοπής της παραγραφής των αξιώσεων του ΙΚΑ, με εγκυκλίους που το Ίδρυμα εκδίδει προς τις Υπηρεσίες του ή τους πολίτες προς παροχή οδηγιών ή διευκρινίσεων και κατά συνέπεια, η σε τέτοιου είδους έγγραφα διατυπωμένη θέση, ότι η κοινοποίηση των καταλογιστικών Πράξεων διακόπτει την παραγραφή των αξιώσεων, είναι μη νόμιμη και δεν παράγει αποτελέσματα για τους διοικούμενους (ομόφωνα).


88572/Σ.24798/2020

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες.


101361/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).