Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 128/1795

Αρμοδιότητα ελέγχου του λογαριασμού του ν. 128/1975.(...)Σε σχέση με το λογαριασμό του ν. 128/1975 : α) οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 27610/26-2-1976, ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982, β) η αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ν. 128/1975, την παρακολούθηση της κίνησής του, τη διαμόρφωση και σύνταξη εγγράφων αναφορικά με το νόμο, καθώς και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.3 του Οργανισμού του (κατά πλειοψηφία).

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/16529/ΔΛΤΠ/2020

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/39609/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/89594/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/58067/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/29478/ΔΛΤΠ/2020

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/28189/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του. 


ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/2020

Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του


2/21939/ΔΛΤΠ/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/39609/ΔΛΓΚ/14.5.2019 απόφασης του Aναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του».


562/2016

Επιστροφή ειδικών τίτλων του Ν. 3723/2008 που είχαν διατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..