Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4389/2016

Τρόπος συμμόρφωσης (πράξεις – παραλείψεις) της Διοίκησης σε ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσής της στο ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών που αφορούν μεταβίβαση ακινήτων του Δημοσίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ».(...)α) Η Διοίκηση, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 928-934/2020, οφείλει να μεριμνήσει για την εκ νέου μεταβίβαση των ακινήτων που αυτές αφορούν στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 10 του ν.4389/2016, με αντίστοιχη καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση δε έκδοσης νέων διοικητικών πράξεων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 196 παρ. 6 του ν. 4389/2016, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαγραφείσα στις παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ διαδικασία μεταβίβασης, ώστε να μη φέρουν τη διαπιστωθείσα από το ΣτΕ νομική πλημμέλεια. Οι ακυρωτικές αποφάσεις με αριθμ. 927 και 1013/2020, εκ της νομικής τους φύσης, δεν δημιουργούν υποχρέωση συμμόρφωσης (ομόφωνα). β) Οι με αριθμό 86/18.6.2018 και 0004586ΕΞ/2018/19.6.2018 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) και του Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που ισχύουν μετά τις μερικές ανακλήσεις τους, πρέπει να ανακληθούν ως προς τις λοιπές σωρευόμενες όμοιες και μη ακυρωθείσες πράξεις, ακολούθως δε η Διοίκηση πρέπει να μεριμνήσει για την εκ νέου μεταβίβαση των ακινήτων αυτών στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, κατά το άρθρο 196 παρ.10 του ν. 4389/2016, με αντίστοιχη καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο, κατά περίπτωση (κατά πλειοψηφία). γ) Οι με αριθμό 91/17.1.2019 και 100/3.5.2019 εξουσιοδοτικές αποφάσεις του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. καθώς και οι αντίστοιχες με αριθμό 0000548ΕΞ/21.1.2019 και 52054/27.5.2019 μερικά ανακλητικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών είναι σύννομες και παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018

Μεταβίβαση, κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), σύμφωνα με την αριθμ. 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

52054 ΕΞ 2019- ΦΕΚ: 1866/Β/27.5.2019 -Μερική ανάκληση της ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2320).


ΝΣΚ/383/2014

Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης στις υπ' αριθμ. 891/2012 και 1905/2014 ακυρωτικές αποφάσεις του Δ.Ε.Α.

ΔΔΠ Α 0011421ΕΞ 2018

Διοίκηση – διαχείριση κατεχόμενων Ανταλλαξίμων και Δημοσίων Κτημάτων μετά την ισχύ του άρθρου 196 ν. 4389/2016.(ΑΔΑ:ΨΝΩΨΗ-1ΙΓ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ.1130/2018

Διοίκηση – διαχείριση κατεχόμενων Ανταλλαξίμων και Δημοσίων Κτημάτων μετά την ισχύ του άρθρου 196 ν. 4389/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΝΩΨΗ-1ΙΓ​


ΝΣΚ/25/2019

Εάν η Φορολογική Διοίκηση, στα πλαίσια εκτέλεσης και συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, οφείλει να διαγράψει το συνολικώς βεβαιωθέν, με ακυρωθείσες πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ., ποσό προστίμων ή τίθεται θέμα χρονικού περιορισμού από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αντιστοίχως ισχύει για τις κατά του Δημοσίου απαιτήσεις επιστροφής του φόρου (τριετία).Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να θεωρήσει ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και σε συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που επελήφθησαν της φορολογικής διαφοράς και εντός των ορίων του απορρέοντος από αυτές δεδικασμένου, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, κατά τρόπον ώστε να αποκατασταθούν τα πράγματα στη θέση στην οποία θα ήταν αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί, αφού βεβαιωθεί για τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη φορολογική διαφορά.


ΝΣΚ/185/2017

Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ασκεί ένσταση ή προσφυγή κατά πειθαρχικών αποφάσεων, που αφορούν υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία συνεστήθη με το ν. 4389/2016 και η Αρχή οφείλει να κοινοποιεί σ’ αυτόν τις εκδιδόμενες σε βάρος υπαλλήλων της πειθαρχικές αποφάσεις. Η ΑΑΔΕ οφείλει επίσης να ενημερώνει τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία πειθαρχικών υποθέσεων και τη λήψη διοικητικών μέτρων και να χορηγεί τα πορίσματα ερευνών που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό της


1184589/2017

Βράβευση οργανικών μονάδων σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016.


578/2020

Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με αριθμό 340/30.8.2004 (Β΄ 139/2005) «Μεταβίβαση εξουσίας στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στον νόμιμο αναπληρωτή του να υπογράφει με “Εντολή Υπουργού”, αποφάσεις, πράξεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και έγγραφα αρμοδιότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».


Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ 2018

«Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017.


ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408/2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 – Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC (ΑΔΑ:7ΡΨ0Η-Α30)