Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013

Υποβολή ερωτημάτων σχετικά με χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 σε υπό εξυγίανση εταιρεία.(...)α) Η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία διορθώνεται το συμβόλαιο κτήσης ακινήτων της εταιρείας Ν…Α.Ε., η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν.3588/2007 περί εξυγίανσης επιχειρήσεων, αποτελεί πράξη υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας και εμπίπτει στους όρους αυτής, σύμφωνα με τους οποίους, ο αρμόδιος Έφορος, υποχρεούται να χορηγήσει Αποδεικτικό Ενημερότητας Χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (Βεβαίωση Οφειλής) κατ’ άρθρο 12 του ν. 4174/2013, καθώς και πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α., που να επιτρέπουν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων (ομόφωνα). β) Οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους, βαίνουν προς διαγραφή κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης (ομόφωνα). γ) Τίτλος κτήσης των ακινήτων που μεταβιβάζονται από την από την Ν…Α.Ε. στην Ο….Α.Ε. σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης είναι το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ακινήτων αυτών. Πλην όμως, υπόχρεη κατά το νόμο σε δήλωση στοιχείων ακινήτων και καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και συνακόλουθα νομιμοποιούμενη για τη λήψη πιστοποιητικού του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. για το έτος 2020 (και το έτος 2019) είναι η Ο…Α.Ε. (κατά πλειοψηφία ως προς το έτος 2019).

Σχετικά Έγγραφα

Α.1106/2021

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).


Α.1182/2021

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2021.


Α.1234/2019

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019.


Α. 1262/2020

Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015.


ΠΟΛ.1114/2015

Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.


ΠΟΛ. 1002/2017

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.


Α.1008/2021

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).


ΠΟΛ.1182/2018

Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων. 


ΠΟΛ.1095/2018

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.(ΑΔΑ:6ΘΓΦ46ΜΠ3Ζ-24Θ)


ΠΟΛ 1020/2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1279/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014».