Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019

Αν, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διακοπή της απόσπασης Επιθεωρητή– Ελεγκτή ή υπαλλήλου που υπηρετεί στην Αρχή, πριν τη λήξη της, μετά από αίτησή του, για όσα αιτήματα περιέρχονται στην υπηρεσία μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης.(...)Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων διακοπής της απόσπασης των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού της Αρχής, απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, για την έκδοση της σχετικής πράξης του Διοικητή της Αρχής, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η διατύπωση γνώμης από το ως άνω Συμβούλιο.

Σχετικά Έγγραφα

ΠΥΣ/48/2019

Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής και λοιπά σχετικά θέματα


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


26968/2020

Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


ΝΣΚ/105/2020

1) Αν η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης. 2) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αν η Αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτά αιτήματα ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων για τις οποίες έχουν γνωστοποιηθεί σχετικές εκθέσεις.1) Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της ΕΑΔ είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, δεν προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης (ομόφωνα). 2) Ο Διοικητής της Αρχής δύναται να δίνει εντολή επανελέγχου υποθέσεων, βάσει των διατάξεων των άρθρων 83 παρ. 2 περ. δ΄ και 91 παρ.1 του ν. 4622/2019, ανεξαρτήτως αιτημάτων ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/113/2020

Δυνατότητα ή μη παράτασης της απόσπασης μονίμου υπαλλήλου ο οποίος υπηρετούσε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποσπάστηκε με ΚΥΑ, ως Επιθεωρητής – Ελεγκτής, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(...)Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στερείται αρμοδιότητας για την έκδοση της σχετικής απόφασης για την τυχόν αναδρομική παράταση της ανωτέρω απόσπασης του πρώην Επιθεωρητή – Ελεγκτή στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ), διότι από τη δημοσίευση του ν. 4622/2019 (7-8-2019) με τον οποίο συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)», καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα καθώς και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐστατο αυτού και είχε την αρμοδιότητα Εισήγησης για την παράταση της απόσπασης, όπως και το άρθρο 19 του ν. 2671/1998, που ρύθμιζε μέχρι τότε την οργάνωση και τη λειτουργία του, το σύνολο δε των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω καταργηθέντος φορέα και των οργάνων του μεταφέρθηκαν στην ως άνω Αρχή, που κατέστη καθολικός τους διάδοχος και ασκούνται πλέον από αυτήν με τα αρμόδια όργανά της (ομόφωνα).


ΠΥΣ/19/2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ’ του παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019.


Π.Δ. 8/2020

Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.