Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4682/2020

Εάν η μισθώτρια εταιρεία του εξαώροφου κτηρίου που βρίσκεται στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου 30 και Αλ. Σούτσου, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επικαλείται βάσιμα την ύπαρξη ανωτέρας βίας κατά το χρονικό διάστημα από 25.02.2020 και επέκεινα εξαιτίας της πανδημίας του ιού Covid-19 ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ήταν υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το επενδυτικό της έργο με ισόχρονη απαλλαγή καταβολής μισθώματος (περίοδος χάριτος).(...)Με βάση την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων, χωρίς προσκόλληση στην λεκτική διατύπωση, κατ’ εφαρμογή, δε, της αρχής της καλής πίστης, πρέπει να γίνει δεκτό πως και οι πράξεις της κανονιστικά δρώσας Πολιτείας για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19, συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, με την επίκληση του οποίου, υπό την αίρεση της σωρευτικής συνδρομής των αναφερομένων, στην παράγραφο 11 της εν λόγω γνωμοδότησης, προϋποθέσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος της αναδόχου εταιρείας δύναται να θεωρηθεί ότι ανυπαιτίως εμποδίστηκε στην ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ιδίως για την εκτέλεση των επενδυτικών έργων και επέκεινα η αποδοχή της ύπαρξης λόγου ανωτέρας βίας συνιστά βάσιμο δικαιολογητικό λόγο για την ισόχρονη παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών της και ταυτόχρονα για την απαλλαγή της για το ίδιο διάστημα της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος.

Σχετικά Έγγραφα

51958/831/2020

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας ΑΔΑ:Ψ3ΕΘ465ΧΘΞ-7ΜΓ


102049/2020

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας ΑΔΑ: ΨΘΞΕ465ΧΘΞ-ΧΑΡ


34140/539/2020

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας ΑΔΑ:61Χ1465ΧΘΞ-29Μ


ΝΣΚ/29/2021

Ερωτήματα σχετικά με την επίκληση ανωτέρας βίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, από την μισθώτρια εταιρεία της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας του e ΕΦΚΑ, κατά την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης εκμίσθωσης, καθώς και σχετικά με τις περαιτέρω πρακτικές συνέπειες της επίκλησης ανωτέρας βίας στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και περί του εάν υφίσταται η υποχρέωση της Διοίκησης του e ΕΦΚΑ να ενεργοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, και εάν η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα εταιρείας, η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, για τη χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης.(...)ατά την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων στις διατάξεις του άρθρου 14 της σύμβασης του e ΕΦΚΑ με τη μισθώτρια εταιρεία, για την εκμίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αθηναϊκό ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας, θεωρείται και η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, ενώ δεν απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτική πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e ΕΦΚΑ. Επίσης, η μισθώτρια εταιρεία δεν δύναται να επανέρχεται με το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής ανωτέρας βίας και εντεύθεν της παράτασης του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρόνου για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανονιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού Covid-19, ενώ για το ζήτημα της χρονικής ισχύος των τραπεζιτικών εγγυητικών επιστολών, τις οποίες αυτή προσκόμισε, πρέπει να συμφωνηθεί και να επιτευχθεί η παράταση της χρονικής ισχύος των εγγυητικών επιστολών για ίσο χρόνο, με την παράταση των επενδυτικών και των λοιπών συμβατικών εργασιών της αναδόχου εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να προβεί στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, για την κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, καθόσον αυτές δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δύναται, προς τούτο, να προσφύγει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και, συμπληρωματικά, στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 34/1995. Τέλος, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWS WORLD INVESTMENTS SARL», για την χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης, καθόσον αυτό τυγχάνει αόριστο.


ΠΟΛ.1106/2016

Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ’ άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.(ΑΔΑ:6Η31Η-Ο3Δ )


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1030/2019

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης:..ζητείται, παραδεκτώς, η αναθεώρηση της 595/2019 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά η ανωτέρω αίτηση ανάκλησης, κατατεθείσα στη Γραμματεία το Δικαστηρίου στις 12.3.2019, μετά την πάροδο της αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία εκκίνησε στις 20.2.2019 και συμπληρώθηκε στις 6.3.2019, ημέρα Τετάρτη, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου, έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και ορθώς απορρίφθηκε για το λόγο αυτό ως απαράδεκτη από το VI Τμήμα. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η άνω προθεσμία εκκίνησε με την περιέλευση της πράξης του Επιτρόπου στο πρωτόκολλο αυτού στις 20.2.2019, πέραν του ότι δεν ασκεί επιρροή διότι, και βάσιμος υποτιθέμενος, η αίτηση ανάκλησης κατατέθηκε μετά την 7η.3.2019 (ημέρα Πέμπτη), οπότε θα συμπληρωνόταν η δεκαπενθήμερη προθεσμία, σε κάθε περίπτωση είναι αβάσιμος, αφού η προθεσμία εκκινεί από την κοινοποίηση της πράξης στο φορέα και όχι από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτής – ενέργειας δηλαδή που ανάγεται στη σφαίρα δράσης και ευθύνης του προαναφερόμενου Δήμου (ΕΣ Τμ. Μείζ. - Επτ. Σύνθ. 37/2013). Μετά την παραδοχή αυτή, ο προβαλλόμενος λόγος περί συνδρομής ανωτέρας βίας που συνέτρεξε στις 7.3.2019 και 8.3.2019 και είχε ως συνέπεια την άσκηση της αίτησης ανάκλησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη 12.3.2019, μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας), πρέπει να απορριφθεί, καθόσον η δεκαπενθήμερη προθεσμία είχε ήδη λήξει στις 6.3.2019. Εξάλλου, η κατάρρευση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, που επικαλείται ως λόγο ανωτέρας βίας ο αιτών Δήμος, προκειμένου να επιτύχει παράταση της  προθεσμίας κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα των δύο ημερών, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, διότι δεν συνεπάγεται απόλυτη αδυναμία άσκησης της αίτησης ανάκλησης, που μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τους εναλλακτικούς τρόπους που αναφέρονται στη 2η σκέψη. Ούτε, άλλωστε, η από 5.3.2019 απουσία σε υπηρεσιακό ταξίδι του Δημάρχου, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, είχε αναλάβει να συντάξει την αίτηση ανάκλησης, αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας δυνάμενο να παρατείνει την επίμαχη προθεσμία καθώς, από το γεγονός ότι το ταξίδι συνιστούσε προγραμματισμένο υπηρεσιακό καθήκον του Δημάρχου, σε συνδυασμό με το ότι ο Δήμος διαθέτει δύο δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία, αποδεικνύεται η έλλειψη στοιχειώδους επιμέλειας από τον αιτούντα Δήμο ως προς την άσκηση της αίτησης ανάκλησης.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης πρέπει να απορριφθεί.


Α.1274/2020

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.


Α.1139/2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.


A. 1213/2020

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.


Α.1025/2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.