Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 148/Α/28.07.2022

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ.108/2012

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και 584/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204).


Π.Δ 319/1995

Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.


Π.Δ.89/2015

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174).


Π.Δ 307/2001

Τροποποίηση των διατάξεων Π.Δ 352/1995 "Οργανισμός σχολής Αστυφυλάκων" (Α' 187) και Π.Δ 319/1995 "Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας" (Α' 174)


Π.Δ. 133/2012

Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Με­τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομί­ας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιε­ραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέ­λιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 320).


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/140/11972/2020

Κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυνόμων και επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων Αστυφυλάκων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.


Ν.4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


Ν.4849/2021

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις


Π.Δ.22/2022

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄73) και π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281), 7/2017 «Αναδιάταξηαναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄14) και 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, του συνοδούς – χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (Α΄ 214). 


Π.Δ.46/2015

Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015.