Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 146/Α/27.07.2022

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4821/2021

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.


Ν.4098/2012

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τε¬χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις.


Ε.2167/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»ΑΔΑ:6ΛΟΧ46ΜΠ3Ζ-77Ρ


Ν.4704/2020

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφια κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.


43158/ΕΥΣ 7961/2006

Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α'). 

Αριθμ. 2250/ΕΥΣ 283/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961 (ΦΕΚ 1644/ Β/8.11.2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).

3162/2017

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΔΟΤΠΕ του ΥΠΗΨΤΕ. Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 2652/11-09-2017 (Β΄ 3204) και 2762/22-09-2017 (Β΄ 3365) αποφάσεων του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.


35557/ΕΥΣ4709/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ ΕΥΣ 7961/25.10/2006  κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)». 

102031 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).


1641/2019

Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ως Φορέα Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169).