36894 Φ.700.9/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4926/2022 , 23083 Φ.700.19/2020 , 15005 οικ.Φ.700.9/2021

«Κάπνισμα μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής παραγωγής ατμού ΑΔΑ:91ΟΜ46ΝΠΙΘ-ΣΝΧ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2129/2021

Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty). ΑΔΑ:9Ν8Η46ΜΠ3Ζ-ΑΡΚ


1459/152473/2020

Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.


1715/74036/2018

Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. 


Φ115/ΟΙΚ.29534/2016

Αναλώσιμα υλικά συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης (INR)» (ΑΔΑ:70Δ6ΟΞ7Μ-Σ5Θ )


6872/Ζ2/2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής».(ΑΔΑ:63ΝΣ4653ΠΣ-ΗΥΦ)


ΠΟΛ 1040/2012

Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1203/2011

Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ.1162/2018

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.


Α.1126/2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.


ΠΟΛ 1154/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  (Ε1) οικον. έτους 2013.