Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4840/2021
ΦΕΚ: 186/Α/08.10.2021

Κύρωση συμβατικών κειμένων αναφορικά με το «Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».

Σχετικά Έγγραφα

ΓΝΩΜΗ Α12/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί προτεινόμενων διατάξεων στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις».(ΑΔΑ:7ΣΩΤΟΞΤΒ-Θ5Κ)


1293/2019

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό (Διοικητικό) Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον Τομεακό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε άλλα όργανα διοίκησης του Υπουργείου.


42336/2017

Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής.


4323/2020

Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής για το διάστημα 18.5.2020 – 30.5.2020 »ΑΔΑ:Ρ9ΑΠ46ΜΔΨΟ-ΧΝΖ


37836/2019

Μεταβίβαση κυριότητας του λογισμικού του Πληροφοριακού Υποσυστήματος Ιθαγένειας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών.


5715/2019

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (A'33) για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.


Ν.4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις


5275/2018

Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.


Ν.4372/2016

Κύρωση της Συμφωνίας για το RACVIAC −Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια.


Π.Δ.11/2010

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.