Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4789/2021
ΦΕΚ: 46/Α/26.03.2021

Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ECO) [Χάγη, 23 Ιουνίου 1993], όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002 και στην Κοπεγχάγη στις 23 Νοεμβρίου 2011.

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3933/2011

Κύρωση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα.


ΒΟΥΛΗ/11943/2018

Ίδρυση Γραφείου υποστήριξης του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων της Βουλής, καθορισμός αρμοδιοτήτων, οργάνωση και λειτουργία του και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της από 16 Μαρτίου 1993 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για τη σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων της Βουλής» (ΦΕΚ 36/Α΄/ 19-3-1993), όπως ισχύει. 


Ν.4542/2018

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.


N.3646/1928

Περί κυρώσεως α’: Του Ν.Δ της 12 Νοεμβρίου 1927 «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 21 Μαρτίου 1926 Ν.Δ περί οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» και β’) Του από 12 Νοεμβρίου 1927 «περί κυρώσεως του από 29 Σεπτεμβρίου 1926 Ν. Δ. Περί τροποποιήσεως του από 23 Απριλίου 1926 Ν.Δ. περί οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


Αριθμ. 33976/3189/1993

Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 542/Β') που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.


Ν.4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.


ΠΔ 455/1995

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 337 15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως.


Ν.4588/2019

Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών .


Ν.1923/1991

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης "για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις" που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976.


ΥΠΕΣ/50056/2010

Θέμα: Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των  δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης  Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές  της  14ης Νοεμβρίου 2010.Εγκύκλιος αριθ: 23