Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4787/2021
ΦΕΚ: 44/Α/26.03.2021

Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

Σχετικά Έγγραφα

96572 ΕΞ 2019

Έγκριση χωρικής οργάνωσης των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και ΠΜ-Α2 «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτών


52247/2018

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.


93620/2019

Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-A1 «Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτής .


67382/2020

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κτιρίων των περιοχών Β, Γ, Δ και Α (πλην των κτιρίων υπ’ αρ. 294 έως 298, 581 έως 593 και 864) του άρθρου 67, του ν. 4663/2020 που έχουν αναγερθεί εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)».


109171 ΕΞ2019

Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2, Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5, Α-Π6 και ΠΜ-Π1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές.


ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906/2018

Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο και δραστηριότητα με α/α 27 («Εφαρμογή τον Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά») της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτήματος VI της αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


63241 ΕΞ 2019

Καθορισμός αμοιβών του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέoς φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. 


N.3785/2009

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».


ΕλΣυν.Τμ.6/2490/2013

Σύμβαση αξιοποίησης ακινήτου οικοπέδου..:επιδιώκεται η ανάκληση της 58/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη σκέψη (ΙΙΙ), η ύπαρξη της ανωτέρω εκκρεμότητας δεν καθιστά απαράδεκτη την υποβολή του επίμαχου σχεδίου σύμβασης. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα ενώπιον του Τμήματος στοιχεία, ο αποχαρακτηρισμός του Υφιστάμενου Ναυτικού Οχυρού έχει ήδη γίνει με το π.δ. 60/2013 (ΦΕΚ Α΄/14.5.2013)..(..)το Τμήμα κρίνει ότι δεν εγείρεται αμφιβολία περί της μεταβίβασης της κυριότητας της επίμαχης κτηματικής έκτασης στο ... Επομένως, δεν καθίσταται εξ αυτού του λόγου πρόωρη η υποβολή του επίμαχου σχεδίου σύμβασης για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.(..)Τέλος, με την προσβαλλόμενη πράξη το Κλιμάκιο έκρινε ότι παρότι στο υποβληθέν σχέδιο σύμβασης – με το οποίο μεταβιβάζονται στον υποψήφιο αγοραστή οι μετοχές της ανωτέρω εταιρείας ειδικού σκοπού – περιλαμβάνονται όροι σύμφωνα με τους οποίους η εταιρεία αυτή φέρεται να υπάρχει και να λειτουργεί, στην πραγματικότητα αυτή δεν έχει ακόμη συσταθεί) και ότι επιπλέον, η σύστασή της εξαρτάται από μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, αφού το Ταμείο δεν δύναται ακόμη να εισφέρει σε αυτήν, για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της, το προβλεπόμενο δικαίωμα.(...)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και ο φάκελος της υπόθεσης, μαζί με τα υποβληθέντα ενώπιον του Τμήματος στοιχεία, να αναπεμφθεί στο Ζ΄ Κλιμάκιο, προκειμένου το τελευταίο να διενεργήσει κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο της διαγωνιστικής διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης για την αγοραπωλησία των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας, στην οποία το … θα εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί ακινήτου κυριότητάς του στην περιοχή … της νήσου …. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης θα επιτρέψει την υπογραφή αυτού υπό τον όρο της προηγούμενης σύστασης της εταιρείας ειδικού σκοπού.


ΕλΣυν/Τμ.7/11/2012

Aποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει, εφόσον απαιτείται, και την ύπαρξη δικαιώματος του δανειστή (πιστωτή) του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.. για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Στην περίπτωση, όμως, που για το ως άνω δικαίωμα υπάρχει δεδικασμένο από απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από αυτό. Η εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων που εγκρίθηκαν πριν από την ισχύ του ν. 1337/1983, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Κατά την εφαρμογή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης υπόχρεοι προς αποζημίωση στους βαρυνόμενους ιδιοκτήτες είναι, κατά τη σειρά που ορίζει ο νόμος, το Κράτος, οι Δήμοι και Κοινότητες και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες. Διαδικασία που ακολουθείται. Με την κύρωση της πράξης αναλογισμού, προ της οποίας προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις στάδιο προβολής ενστάσεων των φερόμενων ως ιδιοκτητών αναφορικά με τις αντιρρήσεις τους για τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, οριστικοποιείται στο πλαίσιο της καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, όπως προεκτέθηκε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων που αφορά, με μόνη δυνατότητα ανατροπής του την ανάκληση της πράξης αυτής από τη Διοίκηση, για λόγους πλάνης περί τα πράγματα, χωρίς περαιτέρω να απαιτείται η προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 26 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων για την δικαστική αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης. Ως δικαιολογητικό για την πληρωμή των εν λόγω δαπανών απαιτείται και κατάσταση πληρωμής θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο σε 2 αντίτυπα ή σε 3 για περισσότερους από έναν δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων, οι αριθμοί των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, η τιμή μονάδας αποζημίωσης και το σύνολο της αποζημίωσης κατά ιδιοκτησία. Μη νόμιμη η σχετική δαπάνη καθώς ανεξαρτήτως του ότι για την καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η αναγνώριση των δικαιούχων αυτής συντελείται με τον προσδιορισμό των ιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην πράξη αναλογισμού αποζημίωσης, εν προκειμένω και σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής, έχει επιληφθεί και το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο με απόφασή του, που, δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, αναγνώρισε ως δικαιούχο της αποζημίωσης απαλλοτρίωσης του κρίσιμου ακινήτου τη δικαιοπάροχο των φερόμενων ως δικαιούχων των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων και συνεπώς, δεν απαιτείτο εν προκειμένω η κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης και των λοιπών αναγραφόμενων στο νόμο ποσών και η δημοσίευση της σχετικής γνωστοποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης το ζήτημα της διάγνωσης του οριστικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν αποτελεί αντικείμενο κρίσης της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, επιπλέον δε το ζήτημα της κυριότητας του Δημοσίου επί της απαλλοτριούμενης έκτασης και του χαρακτηρισμού αυτής ως δασικής, ανεξαρτήτως της ορθότητας της απόφασης του Εφετείου που το ανέδειξε, αποτελεί παρεμπιπτόντως αναφυόμενο ζήτημα, το οποίο όμως δεν μπορεί να εξετάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της άσκησης του προληπτικού ελέγχου των σχετικών δαπανών, καθώς δεσμεύεται από τον προσδιορισμό των δικαιούχων στην πράξη αναλογισμού και το εντός των ορίων αυτής δεδικασμένο που παρήγαγε η προμνησθείσα αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου .