Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005
ΦΕΚ: 42/Α/25.02.2005

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων (ν.3316/2005)

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1 περ.40 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.3 του Ν.4568/2018, ΦΕΚ-178/Α/11.10.2018.:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)«(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.10: 10.Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΜΕΟ/οικ 1161/2005

Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005.

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1: 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)(76)της απόφασης με στοιχεία ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005 (Β' 1064) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β' 1581) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,


ΠΟΛ.1163/2014

Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΑΔΑ:ΒΥΘΡΗ-ΛΟΚ 

49/1994

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) (Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, πλην των άρθρων 39 και 40)


ΕΣ/ΚΛ.Ε/189/2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Έλεγχος νομιμότητας σχεδίου σύμβασης έργου. (..)η σύναψη της οικείας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» (....., δεδομένου ότι η έναρξη της διαδικασίας σύναψης (δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα άρθρα 120 παρ. 1 και 376 παρ. 5 του ως άνω νόμου) έλαβε χώρα στις 20.1.2017 , ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του (8.8.2016 κατ’ άρθρο 379 παρ. 1). (..) Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ..... και της εργοληπτικής επιχείρησης …


18259/1990

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, πλην των άρθρων 39 και 40)


ΕλΣυν./Τμ.1/36/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 14 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 40/15.3.2010), που ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου αυτού, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «Στην περίπτωση β’ της παρ. 2Α του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 διαγράφεται η φράση «επιστροφής». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3833/2010, δηλαδή από 15.3.2010, δεν καταβάλλεται πλέον στους υπαλλήλους που μεταβαίνουν στο εξωτερικό ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής τους από τη χώρα μετάβασης. Τούτο, όμως, ισχύει μόνο όταν η ημέρα επιστροφής του υπαλλήλου στην έδρα του γίνεται την επόμενη ημέρα από την ημέρα λήξης της εργασίας για την πραγματοποίηση της οποίας μετακινήθηκε στο εξωτερικό και όχι και όταν η ημέρα επιστροφής συμπίπτει με ημέρα εργασίας, περίπτωση στην οποία καταβάλλεται πλήρης ημερήσια αποζημίωση. Και τούτο διότι ο νομοθέτης, με την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2Α του ν. 2685/1999, απέβλεψε στην επιτάχυνση της επανόδου του υπαλλήλου που μεταβαίνει το εξωτερικό στην υπηρεσία του και όχι στην αποστέρηση αυτού από την ημερήσια αποζημίωση που του καταβάλλεται για την κάλυψη των εξόδων διατροφής και άλλων έκτακτων έξοδα διαβίωσης, στα οποία υποβάλλεται λόγω της παραμονής του εκτός της έδρας του (ΕΣ, Τμήμα Ι, Πράξη 237/2009). Τέλος, η καταβολή δαπανών διανυκτέρευσης προϋποθέτει διαμονή του υπαλλήλου σε ξενοδοχείο της κατηγορίας στην οποία αυτός ανήκει, με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του ν. 2685/1999.

ΝΚΣ/272/2013

Δυνατότητα ή μη προέγκρισης υπογραφής σύμβασης για δημόσια έργα με παραλείψεις στις νόμιμες δημοσιεύσεις των περιλήψεων των σχετικών διακηρύξεων – Προϋποθέσεις Εάν και εφόσον: α) η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια εφημερίδα και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, ενώ η μη δημοσίευση αφορούσε την δεύτερη ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, β) αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός, γεγονός που κρίνεται αυτοτελώς σε κάθε περίπτωση, ιδίως από το αντικείμενο, τον αριθμό των ενδιαφερομένων και την τοπική διασπορά αυτών που παρέλαβαν τα τεύχη της διακήρυξης και τον αριθμό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, γ) δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα με λόγο αναγόμενο στη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην δεύτερη ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα και δ) η προσφορά του αναδειχθέντος υποψηφίου αναδόχου κρίθηκε συμφέρουσα για τη Διοίκηση και το αρμόδιο όργανο επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τότε, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εμφιλοχωρήσασα παρατυπία/παράλειψη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε δεύτερη ημερήσια εφημερίδα, καλύφθηκε με την εγκριτική του αποτελέσματος του διεξαχθέντος διαγωνισμού απόφαση της Περιφέρειας και τον επαρκή ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε, δεν ασκεί έννομη επιρροή στην νομιμότητα της διαδικασίας, της Υπηρεσίας δυναμένης να προχωρήσει στην σύνταξη Προέγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης του έργου αυτού.

ΥΠΕΣ/1768/2009

Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του  ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009). 

Φ. 80000/19380/1401/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, και του άρθρου 141 του ν.3655/2008. (ΑΔΑ:7Φ7ΑΛ-ΨΧΜ)


ΕΣ/Τμ(ΚΠΕ)307/2014

Υπηρεσίες – εργασίες διάφορες: Μη νόμιμη η καταβολή δαπάνης, από Δήμο, σε ιδιωτική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους της σύμβασης «Τεχνική Βοήθεια για τα εκτελούμενα έργα ΕΣΠΑ», καθόσον οι ανατεθείσες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πολιτικού μηχανικού, ο οποίος οφείλει να προβεί στην παρακολούθηση των έργων που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αποτελούν αντικείμενο σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ.2 εδ. β΄  του ν. 3316/2005, για τη νόμιμη δε ανάθεση αυτών, έπρεπε να τηρηθεί   η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 3316/2005  και όχι η διαδικασία. του π.δ.28/1980 και του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, που αφορά την ανάθεση των απλών υπηρεσιών.