ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/61481/1475/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4495/2017

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση από τις Υ.ΔΟΜ. βεβαίωσης χρήσεων γης

Σχετικά Έγγραφα

38072/2700/2012

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου(ΑΔΑ:Β4Θ91-Π32)


Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/2021

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. AΔΑ:ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ


7065/2015

Σχετικά με την δεσμευτικότητα χρήσεων γης των ΓΠΣ


Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/2022

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ΑΔΑ:6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ

31924/1249/2013

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Οικ.2254/230/Φ.6.9/1995

Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.


65244/5451/2015

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία περί υποχρεωτικού ορισμού φυσικού προσώπου ως Υπεύθυνου λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού, είτε σε σχέση με τα δικαιολογητικά για τη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων και τη μετατροπή του σε μικτό πρατήριο.(ΑΔΑ:76ΤΖ4653ΟΞ-ΣΨΣ )


Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009/2015

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 (ΑΔΑ:ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ )


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520).


360/26071/2016

Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ.(ΑΔΑ:7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) ( Συμπληρώθηκε με την 2276/11534/17.10.2016 Συμπλήρωση εγκυκλίου δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ. (ΑΔΑ: ΩΙΨΥ4653ΠΓ-ΝΒΠ)

473/153850/2019 « Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε. και την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωσης ΟΣΔΕ) ».(ΑΔΑ:6ΧΜΗ4653ΠΓ-Ξ06)