ΥΠ.ΕΣ.30730/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4093/2012 , 4555/2018

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 257.968,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. ΑΔΑ: Ω2ΗΗ46ΜΤΛ6-6ΞΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/30715/2022

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 257.968,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. ΑΔΑ: 6Ξ4Ι46ΜΤΛ6-3ΩΨ


ΥΠ.ΕΣ.30737/2022

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 376.947,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. ΑΔΑ: ΨΝ7Ψ46ΜΤΛ6-ΕΦΑ


ΥΠ.ΕΣ/94360/2021

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 288.738,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.  ΑΔΑ: 9ΠΛΣ46ΜΤΛ6-ΝΕΧ


ΥΠ.ΕΣ/94385/2021

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 282.226,20€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. ΑΔΑ: Ψ7Ψ946ΜΤΛ6-6Α2


41316/2020

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 6.076.881,89€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α ΑΔΑ: ΩΜ4146ΜΤΛ6-8ΛΡ


ΥΠ.ΕΣ/94459/2021

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 50.000,00€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. ΑΔΑ: 6Η6246ΜΤΛ6-6Τ4


ΥΠ.ΕΣ/11731/2022

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 471.933,65€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.


11535/2019

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.».


οικ.5629/22/2021

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.


ΚΥΑ/1711/150664/2014

Καθορισμός των προϋποθέσεων επιχορήγησης των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του ύψους, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.