ΥΠ.ΕΣ/25523/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4714/2020

Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021.

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/81783/2020

Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ 

ΥΠ.ΕΣ/24473/2021Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».  ΑΔΑ: 6ΖΩ046ΜΤΛ6-ΤΕΛ


39738/2013

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

39737/2013

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

ΥΑ 20124/2012

Θέμα: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού.»

ΥΠ.ΕΣ/3521/2017

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.


51728/2020

Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΑΔΑ: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ


ΥΠ.ΕΣ/39312/2016

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.(ΑΔΑ:Ω9ΝΕ465ΦΘΕ-ΜΓΩ)


ΥΠ.ΕΣ/33652/2016

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.(ΑΔΑ:Ω730465ΦΘΕ-Ξ37)


ΥΠ.ΕΣ/33115/2016

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.(ΑΔΑ:7ΛΘ1465ΦΘΕ-ΨΕΡ)


ΥΠ.ΕΣ/32475/2016

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
τους προς τρίτους (ΑΔΑ: ΩΘΓΤ465ΦΘΕ-ΚΛΘ)