Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3328/2005

Αν δύναται ο «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης» (ΔΟΑΤΑΠ), με απόφαση (πρακτικό) της Ολομέλειας του Διοικητικού του Συμβουλίου, να προβαίνει σε αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων.(...)Το αναφερόμενο στο ερώτημα πρακτικό: α) έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και β) είναι αντίθετο κατά το περιεχόμενό του προς το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας αφού από ουδεμία διάταξη νόμου πηγάζει η εξουσία αυτή.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν 3328/2005

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις.


41472/Ζ1/2020

Καθορισμός των αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).


Φ12/57421/Δ4/2019

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5 .


Φ12/106074/Δ4/2019

Συμπλήρωση της Φ12/57421/Δ4/11-4-2019 (Β’ 1301) κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.


176169/Θ1/2018

 Διαδικασία αναγνώρισης χώρου λατρείας, προ του 1955 υφιστάμενου, τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην αυτών, των κατ΄άρθρο 3Σ κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας) ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3 


ΣΤΕ/1797/2010

Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής:..Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών με την υπ’ αριθμ. 26579/14.7.2003 αίτησή του προς το ... ζήτησε την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών του, ..., που του απονεμήθηκαν από τα βρετανικά πανεπιστήμια ..., προς το πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού των ελληνικών Α.Ε.Ι. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή έκρινε ότι οι εν λόγω τίτλοι δεν μπορούν να αναγνωρισθούν συνεκτιμώμενοι ως δίπλωμα ισότιμο και αντίστοιχο προς τα διπλώματα Μηχανολόγων Μηχανικών που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι., επειδή το Bachelor δεν είναι επιπέδου Honours, και έτσι ο αιτών πρέπει να παραπεμφθεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις στα μαθήματα: 1. Αντοχή Υλικών, 2. Ηλεκτροτεχνία, 3. Θεωρία Μηχανών (Μηχανισμοί, Δυναμική Μηχανών, Ταλαντώσεις), 4. Μετάδοση Θερμότητας, 5. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, 6. Μηχανική Ρευστών και 7. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ. Με την ως άνω εισήγηση συμφώνησε το αρμόδιο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 16/364/19.4.2004 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του .... αποφασίσθηκε ότι ο αιτών πρέπει να εξετασθεί στα προαναφερόμενα μαθήματα. Η από 15.9.2004 αίτηση επανεξετάσεως του αιτούντος κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή ως εν μέρει δεκτή για τα μαθήματα «Μηχανική Ρευστών» και «Στοιχεία Μηχανών ΙΙ» και ως απορριπτέα για τα υπόλοιπα πέντε μαθήματα «επειδή η ύλη του καλύφθηκε στα διδαχθέντα μαθήματα δεν καλύπτει επαρκώς την ύλη των προς εξέταση μαθημάτων ή η βαθμολογία είναι πολύ χαμηλή ή δεν έχει προακτέο βαθμό». Με βάση την κρίση αυτή της επιτροπής εκδόθηκε η, κατά τα ανωτέρω, μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 16-72/31.3.2005 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του .... Όπως προκύπτει από το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, με βάση το οποίο εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, αυτό φέρει τις υπογραφές μόνο δύο μελών της ως άνω επιτροπής (… και ενός άλλου μέλους). Εφόσον όμως η γνωμοδότηση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής υπογράφεται μόνο από δύο μέλη της, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί με τη σύγχρονο παρουσία και των τριών μελών της δεν είναι νόμιμη και καθίσταται μη νόμιμη και η προσβαλλόμενη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του .... Για τον λόγο αυτό, που προβάλλεται βασίμως με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 16-72/31.3.2005 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ... και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση (....) για νέα, νόμιμη, εξέταση του αιτήματος του αιτούντος μετά από προηγούμενη τήρηση της νομίμου διαδικασίας.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)299/2014

ΑΠΟΔΟΧΕΣ,Γενικά: Νόμιμη η καταβολή ποσών, από Δήμο, σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως διαφοράς αποδοχών, λόγω επανακατάταξής  τους σε ανώτερο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, κατόπιν αναγνώρισης, ως συναφών με το αντικείμενο απασχόλησής τους, τίτλων σπουδών αυτών, καθόσον νομίμως επανακατετάγησαν, με σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου οι εν λόγω υπάλληλοι στους αντίστοιχους βαθμούς του ν.4024/2011, λόγω αναγνώρισης ως συναφών των οικείων τίτλων σπουδών τους, από την κρίσιμη ημερομηνία συνεδρίασης του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


Φ.12/29247/Δ4/2016

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.


Φ23/35437/Δ4/2018

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγ- ματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.


Φ12/9691/Δ4/2017

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.