ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

23267/2013

Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  τους 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 


31312/2014

Θέμα: Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2014-2015.

13722/2013

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΝΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΥΠΕΣ/6786/2011

ΘΕΜΑ: Μετάταξη υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παραμεθορίων περιοχών σύμφωνα με το ν. 2266/1994 ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 443/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


57925/4055/424/2017

Αποστολή αιτημάτων ΟΤΑ Α και Β Βαθμού ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την εγκριση θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλάισιο πραγραμμάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2017-2018


85655/2015

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016.(ΑΔΑ:7Σ3Χ465ΦΘ3-2)


43548/3433/212/128/2016

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2016-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΥΦ4653Π4-ΑΤΙ)


ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/46828/1646/141/38/2019

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2019-2020.(ΑΔΑ:Ω0ΝΩ4653Π4-ΞΑΓ)


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ//98557/4837/422/146/2018

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.(ΑΔΑ:6ΝΩΚ4653Π4-9ΟΨ)