ΕλΣυν.Κλ.Τμ.4/133/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2434/1996

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα και με όσα έχουν γίνει ήδη δεκτά στις νομικές σκέψεις της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, τα ποσά των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων συνιστούν επιχορήγηση, κατά την έννοια των άρθρων 41 του ... και 10Β του 3861/2010, δοθέντος ότι αποτελούν δημόσιο χρήμα προερχόμενο από τον ..., Ειδικό Λογαριασμό του ... (φορέα Γενικής Κυβέρνησης), που δίδεται προς τους φερόμενους ως δικαιούχους των ενταλμάτων φορείς, που αποτελούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες-φορείς, για την εκπλήρωση δημοσίου σκοπού. Οι προβαλλόμενοι στο από 11.7.2017 έγγραφο απόψεων .. των εν λόγω φορέων ισχυρισμοί, ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν δημόσιο χρήμα και άρα, δεν συνιστούν επιχορήγηση, διότι δίνονται από έναν ιδιωτικής προέλευσης - συστάθηκε κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας (...) των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών - Λογαριασμό, ο οποίος τελεί σε διαχειριστική αυτοτέλεια με ειδική γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από αμιγώς ιδιωτικούς πόρους, τις εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, με σκοπό το αμοιβαίο όφελος εργοδοτών-εργαζομένων μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, η δε πρόβλεψη για επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς σε περίπτωση εκτέλεσης εκπαιδευτικού προγράμματος από την ίδια την επιχείρηση καταδεικνύει έτι περαιτέρω τον ιδιωτικό και όχι δημόσιο χαρακτήρα των εν λόγω χρημάτων είναι απορριπτέοι, ως αβάσιμοι.Και τούτο, διότι ο ... (νυν κλάδος του ...) αποτελεί έναν Λογαριασμό ειδικών κοινωνικών σκοπών (ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας) που το Κράτος - εμφορούμενο από την ιδιωτική πρωτοβουλία των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων-κοινωνικών φορέων της χώρας (... κ.λπ.) σχετικά με την ανάγκη ανάληψης ενεργειών για την προάσπιση της εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας - συνέστησε, ορίζοντας ότι οι πόροι του θα είναι οι υποχρεωτικώς καταβαλλόμενες, ως δημόσιο βάρος, εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων που συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των ως άνω κοινωνικών σκοπών, ενώ, περαιτέρω, ανέθεσε τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των χρημάτων αυτών στον ..., ο οποίος, ως ν.π.δ.δ., αποτελεί το κατεξοχήν από το 1954 όργανο της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες του Οργανισμού αυτού.(...)Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, τα ελεγχόμενα, όμως, χρηματικά εντάλματα δύνανται να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

57796/2246/2016

Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του Ν. 4144/2013.


οικ.31539/888/2018

Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.  


67262/2140/2019

Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022.


45296/1845/2020

Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2.. ΑΔΑ:641546ΜΤΛΚ-Ξ4Ε


61695/2206/2018

Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.(ΚΑΕ2522). (Καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.31539/888/2018, ΦΕΚ-2153/Β/11.06.2018.)


30452/Δ9.1093/2020

Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (Β' 3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS- COV-2.ΑΔΑ: 64ΔΔ46ΜΤΛΚ-7Θ0


Δ9.18547/536/2020

Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2.ΑΔΑ: ΨΤΩΧ46ΜΤΛΚ-ΒΑΓ


25859/898/2020

Τροποποίηση της 67262/2140/27-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022» (Β732).


24270/610/2018

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».


Ν. 2091/1992

Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας