Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54ΣΤ ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Α΄ 170/26.7.2013).ΑΔΑ:6ΟΖΡ46ΜΠ3Ζ-Κ0Χ 

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1189/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.(ΑΔΑ:ΩΡ4ΠΗ-0ΤΩ) 

Ε. 2115/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 53 & 54β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α΄ 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α΄128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΠ3Ζ-3ΟΑ


Ε.2150/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 54 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α' 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α' 128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2020 ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.ΑΔΑ:Ψ4ΙΝ46ΜΠ3Ζ-Ψ2Ο


Ε.2167/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 27 ΠΑΡ.5 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν. 4172/2013), ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013) ΑΔΑ:Ψ38Ν46ΜΠ3Ζ-ΟΡΜ


ΔΝΥ Α 1148913 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013)


ΠΟΛ.1180/2014

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)(ΑΔΑ:ΩΑ5ΠΗ-ΧΗΤ)

Ε.2189/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71Ε ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (Α' 133) ΑΔΑ: 6ΗΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ε.2107/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΨΞΗΑ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΙ


Ε.2109/2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: 67ΡΘ46ΜΠ3Ζ-ΦΥ9


ΠΟΛ.1117/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 (ΠΑΡ. 1-7) ΤΟΥ ν.3842/2010, ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ ν.4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013.(ΑΔΑ:7ΑΖ346ΜΠ3Ζ-ΛΘΛ)