Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016. ΑΔΑ: ΨΨ5Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ0Τ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1210/2013

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

ΠΟΛ1208/2013

Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄).

ΠΟΛ. 1226/2013

Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

ΠΟΛ 1275/2013

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.


ΠΟΛ 1274/2013

Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.


ΠΟΛ 1155/2016

Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του 58Α του ν.4174/2013(Α΄170) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4410 (Α΄141)και ισχύει.(ΑΔΑ:78Υ7Η-ΡΡ2)


ΠΟΛ 1277/2013

Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΠΟΛ.1189/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.(ΑΔΑ:ΩΡ4ΠΗ-0ΤΩ) 

Α.1002/2019

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).


ΔΝΥ Α 1148913 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013)