ΔΒ3Η/220/293/οικ.9269/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡ.6, ΑΡΘ.54, ΤΟΥ ΕΚΠΥ (ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (ΦΕΚ΄Β 4898))» ΑΔΑ: ΨΡΤ7ΟΞ7Μ-ΕΒ5

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΛΕ/Γ.Π.4736/2019

Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/2019

Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».


Ε ΑΛΕ/Γ.Π. 20254/2019

Τροποποίηση (2n) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως ισχύει.  


771/565/2019

A΄ Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”., (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018)


1570/615/2019

Β' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018).


ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51391/2020

Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018» (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β΄ 4898), όπως ισχύει.


64/630/2020

Προσθήκη στη Β' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11- 2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), (ΦΕΚ 4898/Β'/2018)» (ΦΕΚ 4715/Β΄/19-12-2019).


ΔΒ3Η/οικ.10396/2019

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 


ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/11/2018

Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με τη  ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018- ΦΕΚ: 4898/Β/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 


ΔΒ3Η/οικ.9032/2019

A’ Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 52 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.