ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.25696/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2020 ΑΔΑ: ΩΤΔ0ΟΞ7Μ-31Τ

Σχετικά Έγγραφα

ΔB3A/Φ115/4/οικ/15945/2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑ: 6ΜΖ6ΟΞ7Μ-9ΧΙ 


Φ439/οικ. 92630/3977/2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ: ΨΗΣΩ465ΧΘΞ-ΤΡ0


οικ.35813/2016

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»(ΑΔΑ:76ΖΦΟΞ7Μ-Α29)


33154/2014

XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (ΑΔΑ:6ΚΚ2ΟΞ7Μ-Τ24) 

55813/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013 ΑΔΑ: 7ΖΝΗ46ΨΧΞΧ-ΥΔ1


102650/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 6ΜΚ546ΨΧΞΧ-ΤΗΞ​


ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ).(ΑΔΑ:65ΟΛ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΕ)


οικ.38533/2017

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».(ΑΔΑ:ΩΥ9ΜΟΞ7Μ-ΒΑ4)


οικ.38533/2017

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».(ΑΔΑ:ΩΥ9ΜΟΞ7Μ-ΒΑ4)


ΔΒ3Α/Φ115/10/oικ.35477/2018

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».(ΑΔΑ:ΩΤΛ3ΟΞ7Μ-ΕΛΚ)