ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./115/οικ.13206/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4549/2018
ΦΕΚ: 2942/Β/05.07.2021

Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4520/2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.


Δ14/οικ.21446/488/2018

Ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./100/οικ.10995/2021

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018

Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.

ΔΣΦ στο ΦΕΚ-407/Β/14.2.2019


Δ12α/Γ.Π.οικ.24381/589/2019

Τροποποίηση της Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/ 21-12-2 018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (ΦΕΚ 5855/Β΄). 


Δ11/οικ.19750/540/2018

Χορήγηση επιδόματος παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (OΠΕΚΑ).


οικ. 31653/2021

Καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων των οργάνων του με ηλεκτρονικά μέσα.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. /216/22701/2020

Κατανομή προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Σ.ΕΠ.Ε. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).


Φ. 10034/50442/1603/2019

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.ΚΑ.).


Δ4/Α/Φ1/οικ.66012/5441/2018

Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικού έτους 2019» ΑΔΑ: Ω932465Θ1Ω-17Λ