Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Συναλλαγές νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με υπηρεσίες αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών 

Σχετικά Έγγραφα

220/45457/2019

«Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για τη μετάκληση / απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία».(ΩΥΑΩ4653ΠΓ-ΞΥΠ)


Π.Δ.119/2017

Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης


Δ.ΑΣΦ/394/1552353/2019

Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών ΑΔΑ: ΩΞ3Ζ465ΧΠΙ-ΨΟΣ


ΥΠΕΣ/18493/2011

Εγκύκλιος αριθμ. 37 Θέμα: Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907/ 2011.

123/2016

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.


65306/2021

Περί της ασφάλισης των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία 


οικ.23036/2018

Διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου.(ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ465ΧΘΕ-Α7Ρ)


5269/139/2021

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. 


28417/1516/20

Μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες στην Ελλάδα ΑΔΑ: Ω2ΤΡ465ΧΘΞ-Τ5Ν


ΥΠΕΣ/4763/2014

Θέμα : Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών