Δ3(α)οικ.19229/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Γ5/63587/2015
ΦΕΚ: 1224/Β/30.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803).

Σχετικά Έγγραφα

Δ3/ΓΠ49828/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018».


Δ3(α)/ΓΠ.78520/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803).


Γ5(α)/οικ.50389/2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018».


Δ3 (α)/οικ. 63585/2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254).


ΥΑ 70520/2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015.

ΥΑ Υ9/οικ.38071/2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ("claw back") φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015.

Αριθμ. οικ Γ5/63587/2015

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018.


ΥΑ Υ9/οικ.38064/2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ("claw back") έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την Αριθ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243 Β/18-08-2014)


ΥΑ 14025/2013

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.


Γ.Π. Β1β/οικ.52133/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 76884/2019 (Β΄ 4179) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019».