Δ1α/ΓΠ.οικ. 40610/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2021
ΦΕΚ: 2827/Β/30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20688/2.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του  άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β’ 1303).

Σχετικά Έγγραφα

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2021

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα.


Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222/2021- ΦΕΚ: 3130/Β/2021 άρθρο 8:Άρθρο 8 Καταργούμενες διατάξεις Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26389/24.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685).


Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).

Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021- ΦΕΚ: 2192/Β/26.5.2021 άρθρο 9:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται:γ) η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30310/14.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871)» (Β’ 2016).


ΣΤΕ ΕΑ/1279/2009

Eπιλογή αναδόχου έργου:..Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι το καθ’ ου η αίτηση νομικό πρόσωπο αορίστως επικαλείται, με το υπ’ αριθ. 507441/27.9.2009 έγγραφό του προς το Δικαστήριο, ότι η αναβολή της ολοκληρώσεως της διαδικασίας του διαγωνισμού θα προκαλέσει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έως την δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, που οφείλει να ασκήσει η αιτούσα εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 εδ. γ΄ του ν. 2522/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112), προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ το εν λόγω μέτρο.


ΣΤΕ/ΕΑ/424/2014

Προμήθεια καλωδίων....Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αναστολών, σταθμίζοντας τα εκατέρωθεν συμφέροντα, κρίνει ότι πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη σκέψη 18 και να απορριφθεί κατά τα λοιπά, αντιστοίχως δε πρέπει να απορριφθεί εν μέρει και να γίνει δεκτή κατά τα λοιπά η ασκηθείσα παρέμβαση. Ως μέτρο δε κατάλληλο για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της αιτούσης, πρέπει να διαταχθεί η απαγόρευση εκδόσεως πράξεως κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην παρεμβαίνουσα ως προς το είδος 13 με κωδικό 432008794, αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, και η μη υπογραφή και εκτέλεση της συμβάσεως μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία οφείλει να ασκήσει η αιτούσα εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 3885/2010, προκειμένου να μην αρθεί η ισχύς του διατασσομένου ασφαλιστικού μέτρου. Επειδή, περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην αιτούσα του νομίμου παραβόλου, το οποίο κατέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3886/2010. Τέλος, εν όψει της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να συμψηφισθεί η μεταξύ τους δικαστική δαπάνη.


ΣΤΕ/ΕΑ/438/2013

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου...Επειδή, εν προκειμένω, αρμοδιότητα αναθέτουσας αρχής ασκεί ο Δήμος ..., δια των οργάνων του, λόγω του ότι εξουσία κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακηρύξεως, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ... η οποία έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της διακηρύξεως, ως Προϊσταμένη Αρχή (βλ. ΕΑ 536/2011, 855/2011, 857/2011). Όμως ο Δήμος ... δεν ενεργεί ως «αναθέτων φορέας», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 2, και 4 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν ασκεί, κατά νόμο, δραστηριότητα σε σχέση με την αποχέτευση λυμάτων, αφού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, τέτοια δραστηριότητα ασκεί η ΔΕΥΑ ... ( κύριος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακηρύξεως). Συνεπώς, ο επίδικος διαγωνισμός εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και εμπίπτει, εξ απόψεως αντικειμένου αλλά και ύψους προϋπολογισμού, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και ως εκ τούτου η υπό κρίση διαφορά διέπεται από τις διατάξεις του ν.3886/2010 (βλ. ΕΑ 855/2011, 857/2011, 536/2011, 404/2011). Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 3 παρ.3 του νόμου αυτού, που καθιδρύει εξαιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επικρατείας για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αρμόδιο για την εκδίκαση της υπό κρίση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων είναι, ενόψει του ύψους του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (9.680.000 ευρώ με ΦΠΑ), το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ( βλ. ΕΑ 384/2011, 536/2011).


ΣΤΕ ΕΑ 673/2004

Εκπόνηση μελέτης:..Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ματαίωση της επίδικης διαδικασίας και «η επαναπροκήρυξη της σύμβασης εκπόνησης» της μελέτης απεφασίσθησαν για μόνο το λόγο ότι ενόψει της προμνησθείσης υπ' αριθμ.1794/2003 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν παρείχετο πλέον στην αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα επιλογής της αρτιότερης προτάσεως κατόπιν συγκριτικής αξιολογήσεως τριών ειδικών προκαταρκτικών μελετών, όπως, κατά τη Διοίκηση, επέβαλε η πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, εφόσον δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία και υποβολής ειδικής προκαταρκτικής μελέτης προς αξιολόγηση, είχαν μόνον τα αιτούντα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία (υπ' αριθμ. πρωτ. Φ21/444/20.2.2004 εισήγηση του Νομάρχου προς τη Νομαρχιακή Επιτροπή … που αποτελεί "αναπόσπαστο μέρος" της προσβαλλομένης, 44/2004 αποφάσεως). Ενόψει όμως των αναφερομένων στην προηγούμενη σκέψη, πιθανολογείται σοβαρώς ότι η περί ματαιώσεως της διαδικασίας αναθέσεως της εκπονήσεως της επίδικης μελέτης προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται νομίμως, όπως βασίμως προβάλλεται. Συντρέχει, συνεπώς, λόγος ώστε, σταθμιζομένων των εκατέρωθεν βλάβης και συμφερόντων, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί, ως κατάλληλο ασφαλιστικό μέτρο για την προστασία των συμφερόντων των αιτούντων, να μη κινηθεί ή να μη προωθηθεί η τυχόν ήδη κινηθείσα διαδικασία αναθέσεως της εκπονήσεως της επίδικης μελέτης.


ΣΤΕ/ΕΑ/880/2010

Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων...Επειδή, η αιτιολογία αυτή της πράξεως ματαιώσεως, η οποία λογίζεται και ως αιτιολογία της σιωπηρής απορρίψεως της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσης, δεν πιθανολογείται σοβαρώς ως μη νόμιμη, καθόσον, υπό τα προεκτεθέντα πραγματικά δεδομένα, η ματαίωση του επίδικου διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του φαίνεται να ήταν επιβεβλημένη για την εξασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών φυλάξεως στα κτίρια του .... Τούτο δε, όπως έκρινε το Δ.Σ. του Οργανισμού με την 1086/2.11.2009 (συνεδρίαση 91η) πράξη του, πρώτον, ενόψει του ατελέσφορου του επίδικου διαγωνισμού, ο οποίος πρέπει αναγκαίως να ματαιωθεί, εφόσον έχει ήδη γίνει αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και, ως εκ τούτου, η υπηρεσία δεν μπορεί πλέον, ενόψει της γενικής αρχής της μυστικότητας των οικονομικών προσφορών που διέπει εν γένει τους δημόσιους διαγωνισμούς, να αξιολογήσει εκ νέου την τεχνική προσφορά της αιτούσης, σε περίπτωση αποδοχής της εκκρεμούς κατά τον χρόνο εκδόσεως της ως άνω πράξεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «…» κατά της νομιμότητας της τεχνικής αξιολογήσεως και βαθμολογήσεως της προσφοράς αιτούσης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2283/2006, Ε.Α. 1177/2009, 271/2008), και δεύτερον, ενόψει του γεγονότος, ότι η Επιτροπή Αναστολών, με αποφάσεις της επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων διαγωνιζομένων, είχε επανειλημμένα επιληφθεί της νομιμότητας των επιμέρους σταδίων της επίδικης διαγωνιστικής διαδικασίας, της οποίας μάλιστα, με την 967/2009 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της ήδη αιτούσης, κατά τ΄ ανωτέρω (βλ. σκ. 5), έχει ανασταλεί η περαιτέρω πρόοδος ως προς την κατακύρωση του αποτελέσματος και την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ασκηθείσης εν τω μεταξύ αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης που πρόκειται να εκδικασθεί στη δικάσιμο της 24.5.2011. Συνεπώς, δεν φαίνονται βάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμοί.


Ν.3316/2005

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων (ν.3316/2005)

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1 περ.40 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.3 του Ν.4568/2018, ΦΕΚ-178/Α/11.10.2018.:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)«(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν 4782/2021- ΦΕΚ: 36/Α/9.3.2021N.4764/2020- ΦΕΚ: 256/A/23.12.2020 και Ν.4469/2017, ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017 :«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31,40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.10: 10.Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.


ΕλΣυν/Τμ.6/1380/2012

Προγραμματικές συμβάσεις.Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η αρμοδιότητα ανάθεσης της εκπόνησης μελέτης Γ.Π.Σ. του Δήμου ..... ασκείται συντρεχόντως από τον αιτούντα Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση .., σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. III Β). Συνεπώς, εφόσον με την ελεγχόμενη προγραμματική σύμβαση επιχειρείται κατουσίαν η επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ... από τον Δήμο .., προκειμένου η ίδια προβαίνοντας στην κατά τα ανωτέρω ανάθεση της μελέτης, να ασκήσει την σχετική συντρέχουσα αρμοδιότητά της, την οποία, όμως, διαθέτει και ο αιτών Δήμος ενώ δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας (βλ. σκ. II Β), η σύναψη προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ultimum refugium για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτήν αποτελέσματος, μη νόμιμη παρίσταται η σύναψη της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης, και περαιτέρω δεν προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση ούτε προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου αντικειμενικοί λόγοι, για τους οποίους καθίσταται αδύνατη η άσκηση εκ μέρους του Δήμου της αρμοδιότητάς του για την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης. Περαιτέρω, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 για τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας του αιτούντος Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση .., δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης του Δήμου για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητάς του, αντίθετα, μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 6 της ελεγχόμενης σύμβασης, ο αιτών Δήμος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης απορριπτομένου ως αβασίμου του κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της υπό κρίση αίτησης συναγομένου σχετικού ισχυρισμού του αιτούντος. Τέλος, με την υπό κρίση αίτηση δεν προβάλλεται κανένας λόγος ως προς τις ανωτέρω υπό στοιχεία α και β (βλ. σκ. V.Γ) αναδειχθείσες με την προσβαλλόμενη πράξη πλημμέλειες.