Αριθμ. οικ. 28119/1583/2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016
ΦΕΚ: 2562/β/25.07.2017

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ.15/Δ΄/12061/293/2018

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δ.15/Δ’/90598/2021- ΦΕΚ: 5404/Β/22.11.2021 :Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/12061/293/1.3.2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 773).


Δ.15/Δ’/90598/2021

Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).


ΕΦΚΑ/Δ.ΕΙΣΦ.Μ/160/2017

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.»(ΑΔΑ:Ω501465ΧΠΙ-ΕΞΥ) (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /28/2017)


ΕΦΚΑ/56/2017

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».(ΑΔΑ:ΨΠΛΘ465ΧΠΙ-ΧΟΒ) (ΕΓΚ/19/2017)


ΕΦΚΑ/22/2017

«΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »(ΑΔΑ:ΩΞ5Λ465ΧΠΙ-ΖΓ3) ΕΓΚ/5/2017


ΕΦΚΑ/24/2017

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».(ΑΔΑ:Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν) (ΕΓΚ/6/2017)


ΕΦΚΑ/55/2017

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».(ΑΔΑ:78ΜΘ465ΧΠΙ-ΡΜΤ) (ΕΓΚ/18/2017)


Φ80000/οικ. 35384/1276/2016

Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).


ΕΦΚΑ/57/2017

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.(ΑΔΑ:6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν) (ΕΓΚ/17/2017)


61188/Δ1/19649/2020

Σύσταση Κλιμακίων-Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).