Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006
ΦΕΚ: 69/Β/23.01.2020

Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

12509/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».


50891/2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


43254/2007

Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006.


ΥΑ 61995/2007

Καθορισμός των ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων προέδρων ή αντιπροέδρων, καθώς και μελών, των διοικητικών συμβουλίων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.


ΝΣΚ/18/2018

Δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου.   Η δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ» ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, αποβλέπουσα στη λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, που, σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη και τις διατάξεις που την διέπουν, ασκεί δραστηριότητες που έχουν σχέση με πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά θέματα, υπάγεται στην έννοια των «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνακολούθως, τυγχάνει υποκειμενικής απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου, παρά το γεγονός ότι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν κατονομάζονται ρητώς στη διάταξη αυτή (ομόφ.). (Αποδεκτή με την ΠΟΛ. 1041/2018)


ΥΠ.ΕΣ/69631/2021

«Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 646/2021 ΑΔΑ:ΨΒΙ846ΜΤΛ6-Τ91


ΕλΣυν.Κλ.7/150/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ:Νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στις στέγες δύο δημοτικών σχολείων, καθόσον: α) η ανωτέρω προμήθεια, ανεξαρτήτως προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. Ι περ. α' στοιχ. 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία ορίζει ότι στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, χωρίς η αρμοδιότητα αυτή να αναιρείται από το γεγονός ότι η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών γίνεται σε στέγες σχολικών κτιρίων και β) δεν απαιτείται έγγραφη συναίνεση ή άλλου είδους έγγραφη απόφαση του ν.π.δ.δ., που είναι κύριος του κτιρίου (Δήμος) επί του οποίου εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τη διαχείριση του οποίου έχει η σχολική επιτροπή (12323/ΓΓ175/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β' 1079/2009).


ΕλΣυν.Τμ.7/180/2007

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνη, κατά την κρίση του Τμήματος, δεν είναι νόμιμη, γιατί δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ούτε υπάγεται σε κάποια από τις υποπεριπτώσεις του προπαρατεθέντος άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθόσον η δαπάνη δεν πραγματοποιήθηκε για σκοπούς που ανάγονται στη φιλοξενία προσωπικοτήτων, αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού ή φυσικών προσώπων που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, αλλά προς τιμή των ίδιων των υπαλλήλων και των δημοτικών συμβούλων αυτού, όπως άλλωστε προκύπτει από τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και από τα προς εξόφληση τιμολόγια της ανωτέρω Ο.Ε.


ΕλΣυν.Κλ.1/211/2016

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η μετακίνηση των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα ως δικαιούχων αιρετών γυναικών στην .. προκειμένου να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο συνέδριο ήταν νόμιμη. Και τούτο, διότι ναι μεν δεν συνάγεται ότι η μετακίνηση της ως άνω Αντιδημάρχου και των δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων έγινε για εκτέλεση υπό στενή έννοια υπηρεσίας, στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, δεδομένου ότι οι προπεριγραφόμενες θεματικές ενότητες του συνεδρίου άπτονταν αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), η συμμετοχή τους αυτή στο συγκεκριμένο συνέδριο αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.


ΕΣ/τμ.7(ΚΠΕ)/211/2013

Παροχή υπηρεσιών προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και βελτιστοποίησης της προβολής του για το χρονικό διάστημα από 4.5.2012 έως 3.8.2012, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης.(...)Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), ορίζει στην παρ. 3 του άρθρου 158 ότι «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου (…) μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού (…) συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) (…) δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου (…)».Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι δήμοι δύνανται, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου τους, να διαθέτουν πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών για την τουριστική τους προβολή. Οι δαπάνες όμως αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία ορίζεται σε σχέση με τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αναγκαιότητας πραγματοποίησής των σχετικών δαπανών. Ειδικότερα, ενόψει της αρχής της οικονομικότητας που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, δεν επιτρέπεται η διενέργεια δαπανών για την παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των δημοτικών υπαλλήλων, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, ή στις αρμοδιότητες των συλλογικών δημοτικών οργάνων, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση των δήμων. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους υπηρεσιών ειδικής φύσης για την παροχή των οποίων απαιτούνται είτε εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, τα οποία δεν διαθέτουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα μέλη των αρμοδίων δημοτικών συλλογικών οργάνων, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που επίσης δεν διατίθενται από το δήμο Ε.Σ. VII Τμ. πράξεις 301, 273, 265, 252, 173, 98/2011, 289, 191, 137, 76/2010, 397, 232/2009, Κλιμ. VII Τμ. 93, 71/2013, 59, 35/2012).