Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4951/2022

Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΝΣ4653Π8-ΞΕΖ

Σχετικά Έγγραφα

40002/2022

«Εγκύκλιος Οδηγία για τη δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4177/2013» ΑΔΑ:9Ε3746ΜΤΛΡ-ΨΒΝ 


77242/2022

«Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων».ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β


ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/13283/54/2019

Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).(ΑΔΑ:60ΛΔ4653Π8-Η11)


Φ.10043/οικ.14224/430/2017

«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»(ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)   Σχετική η αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος  (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)


16261/2020

Εγκύκλιος για τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 ΑΔΑ: ΨΣΣΧ46ΨΖ3Π-ΩΗΞ 


156161/2021

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 172, 180, 188, 196 και 205 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) ΑΔΑ:60ΠΟ465ΧΘΞ-ΒΥ8


ΚΥ 5/2021

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση στων λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) ΑΔΑ: Ψ9ΞΚΟΡΡΕ-ΘΙ0


Δ3(β)/Γ.Π/οικ.14863/2018

Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).(ΑΔΑ:7ΔΞ0465ΦΥΟ-ΔΧΚ)


οικ.62552/1280/Φ210/2017

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4313/2014 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών.(ΑΔΑ:75ΚΔ465ΧΘ0-3Χ6)


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/29640/1000/2022

Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ΑΔΑ:966Λ4653Π8-ΟΞΥ