Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 992/1979 , 104/7056/2015 , 1930/81861/2015

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1782/2003, ΑΡΙΘ. 73/2009, ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 229/2013» ΑΔΑ:ΩΧΓΒ46ΨΧΞΧ-71Α

Σχετικά Έγγραφα

80602/2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1782/2003, ΑΡΙΘ. 73/2009, ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 229/2013, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006-2019ΑΔΑ:6ΣΛΘ46ΨΧΞΧ-Π4Μ


101558/2017

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1782/2003, ΑΡΙΘ. 73/2009, ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 229/2013, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006-2017».(ΑΔΑ:ΩΣΖΛ46ΨΧΞΧ-ΨΓ1)


64507/2017

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 229/2013, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 ΚΑΙ ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006-2008»(ΑΔΑ:6Σ6Δ46ΨΧΞΧ-ΑΟΚ)


125936/2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 229/2013, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 (ΑΔΑ:ΩΛΡΗ46ΨΧΞΧ-ΦΦΦ)


146198/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ), ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)73/2009, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1405/2006 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014

88955/2018

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1782/2003, ΑΡΙΘ. 73/2009, ΑΡΙΘ.1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΆ ΝΗΣΙΆ ΑΙΓΑΊΟΥ ΠΕΛΆΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 229/2013, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006-2018.(AΔΑ:ΨΝΡΠ46ΨΧΞΧ-ΥΗΔ)


121153/2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 62322/09.06.2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 & 229/2013  (ΑΔΑ: ΨΟΞΟ46ΨΧΞΧ-Ο3Τ)