Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΤΛ6-1Ψ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 312/2020

Σχετικά Έγγραφα

44660/2018

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.(ΑΔΑ:ΩΘΦ3465ΧΘ7-ΔΔΩ) ΕΓΚ/29/2018


62885/2019

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ 


28386/2017

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. 


27423/2016

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..(ΑΔΑ:6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ) (Εγκύκλιος: 20) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


32369/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των δήμων που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΥΠΕΣ/32370/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών


ΥΠΕΣ/33667/2013

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΥΠ.ΕΣ/65913/2019

Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 105/2019  ΑΔΑ:ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9


ΥΠ.ΕΣ./29862/2015

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προυπολογισμού έτους 2016 στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


ΥΠΕΣ/1775/2018

Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).