Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4343/2022
ΦΕΚ: 116/Α/21.06.2022

Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας

Σχετικά Έγγραφα

Ν.1434/1984

Κύρωση Πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε την 6η Οκτώβρη 1980 στο Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά σε τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.


Ν.1710/1987

Κύρωση Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 10 Μαίου 1984 και αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας"


ΠΔ 73/2008

Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Ν. 211/1947

Περί κυρώσεως της εν Σικάγω τη 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής Αεροπορίας.


Ν 2077/1992

Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαική 'Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη  

Ν.2912/2001

Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις


Ν. 2879/2001

Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων VΙ και XIV εδάφιο Α' του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.


Ν. 2803/2000

Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.


Ν.3875/2010

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις.

Π.Δ 84/2018

Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Ν.4757/2020- ΦΕΚ: 240/Α/1.12.2020 άρθρο 50 παρ.1: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται  (…)β. το π.δ. 84/2018 (Α’ 156),