401836/Σ.128130/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4611/2019 , 4826/2021 , ΕΦΚΑ/Γ31/214/2019

Ρύθμιση οφειλών ν.4611/2019 - Επανυπολογισμός οφειλών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/2021 ΑΔΑ:Ψ65Ω46ΜΑΠΣ-ΘΘΑ

Σχετικά Έγγραφα

ΕΦΚΑ/Γ31/214/2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019.(ΑΔΑ: 6ΗΡΡ465ΧΠΙ-0ΗΖ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2019


152097/Σ271/2021

«Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 4798/2021.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2021 ΑΔΑ:Ψ2ΗΦ46ΜΑΠΣ-Ν7Β


Γ36/02/421/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2019 ΑΔΑ: 9Ε58465ΧΠΙ-Ο7Χ


721173/2019

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη »(ΑΔΑ:6Σ6Σ465ΧΠΙ-8Σ8) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2019


οικ.29944/2857/2019

Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσια του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ).(ΑΔΑ: 9ΝΕΞ465Θ1Ω-ΒΟΟ)


53545/Σ.8/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.6 του ν.4670/2020. Αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2020  ΑΔΑ:6ΒΩΑ465ΧΠΙ-ΡΓΡ


29613/1754/2019

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄). ΑΔΑ: Ω9Υ3465Θ1Ω-7Ρ0 


Α.1210/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει 


219559/Σ326/2020

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020 ΑΔΑ:6ΜΡΠ46ΜΑΠΣ-06Γ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2020 


Ν.4621/2019

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.