Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 17642/2021

Αποστολή προτάσεων για έκδοση αρχικών Προγραμμάτων (ΣΑ) Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων και Περιφερειών – Υπενθύμιση προθεσμίας»  ΑΔΑ:ΨΤΑ546ΜΤΛΡ-Β89

Σχετικά Έγγραφα

0.2171/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β΄ 1256).


0.1503/2020

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.


Δ1δ/ Γ.Π.οικ.36141/2019

Υπενθύμιση της Δ1δ/Γ.Π.οικ. 26009/4-4-2019 ( ΑΔΑ: ΩΖΦΖ465ΦΥΟ-ΒΕΡ) Εγκυκλίου «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2019»(ΑΔΑ:ΩΩΓΖ465ΦΥΟ-Κ5Π) 


4943/2020

11η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (Β΄ 4543).


25076/Β9/Φ11/121/2021

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής προτάσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και λοιπά θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών.


312/2020

9η Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543Β΄). 


2/23141/0026/2018

ΘΕΜΑ  :  « Παροχή απόψεων». (Σχετικά με την έκδοση των συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου οικ. έτους 2017)


1363/2020

8η Εγκύκλιος: Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 13849/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» ΑΔΑ::ΨΗΨΦ4653ΠΓ-3ΡΣ


6761/2018

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄).» 


Αριθ. 57335/1998

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 2601/98 καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 24 του άρθρου 8 του Ν. 2601/98.

Καταργήθηκε  από την υπ’ Αριθ. 51436/2002 (ΦΕΚ Β 148/12-2-2002)