Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4659/2020 , οικ. 17535/Δ1.6002/2020

Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης – Μεταβολή δραστηριότητας – Λήξη ασφάλισης Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/2020 ΑΔΑ: 99Σ146ΜΑΠΣ-49Σ

Σχετικά Έγγραφα

88572/Σ.24798/2020

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες.


90835/Σ.25379/2020

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες – Μηχανογραφική εφαρμογή «ΈσοδαΑσφάλιση Μη Μισθωτών ΑΔΑ: ΨΩΦ4465ΧΘΞ-2ΟΣ


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/913/1272279/2018

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.(ΑΔΑ:ΩΛΒΕ465ΧΠΙ-4ΟΘ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2018


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647/2018

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.(ΑΔΑ:6Ν9Γ465ΧΠΙ-ΩΣΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2018


219559/Σ326/2020

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020 ΑΔΑ:6ΜΡΠ46ΜΑΠΣ-06Γ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2020 


74095/Σ.20097/2020

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2020  ΑΔΑ:Ψ9ΙΨ465ΧΠΙ-9ΛΕ


117675/Σ190/2020

Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2020 ΑΔΑ:ΩΓ75465ΧΠΙ-ΚΕΛ


Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/2020

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού Covid - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/2020, ΦΕΚ: 4253/Β/30.09.2020 Άρθρο 1: 1 Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής

2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:... β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2195).


Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/2020

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει. 

Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/2020, ΦΕΚ: 4253/Β/30.09.2020 Άρθρο 1: 1 Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής

2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις: … δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2599).


ΕΣ/ΤΜ.1/51/2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ σε ιατρικό προσωπικό:..επιδιώκεται η ανάκληση της 46 Συν/ση 6η/29.4.2013 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ορθώς με την υπό ανάκληση πράξη κρίθηκε μη νόμιμη η διενεργούμενη κράτηση υπέρ του ... Ο ισχυρισμός δε του ανωτέρω ταμείου ότι οι ιατροί του ΕΣΥ που συμμετέχουν στη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων των νοσοκομείων δεν δύναται να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες ούτε ασκούν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ιδιωτικό έργο, αλλά αντιθέτως η αμοιβή που εισπράττουν για τη συμμετοχή τους σε αυτά είναι δημόσια λόγω αφενός του σκοπού του νόμου, ο οποίος με τη θέσπιση των απογευματινών ιατρείων απέβλεψε στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και δη στην αξιοποίηση του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και στην εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης των πολιτών στις προσφερόμενες από τα δημόσια νοσοκομεία υπηρεσίες υγείας, αφετέρου της χρήσης από τους ιατρούς των απογευματινών ιατρείων των ιατρικών μηχανημάτων και εν γένει της υποδομής των δημόσιων νοσοκομείων, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Και τούτο, διότι ο νομοθέτης, ενόψει της ισχύουσας απαγόρευσης της παράλληλης άσκησης ελεύθερου ιατρικού επαγγέλματος από τους ιατρούς του ΕΣΥ και των δραστικών περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας στη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού ιατρείου από τους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εισήγαγε, στο πλαίσιο της θέσπισης των απογευματινών ιατρείων με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 και της ολοήμερης (εκτός τακτικού ωραρίου) λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010, στοιχεία και διαδικασίες που προσιδιάζουν στην άσκηση ιδιωτικού ιατρείου, με σκοπό, χάριν της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων νοσοκομείων έναντι των ιδιωτικών και της αύξησης με νόμιμο τρόπο των αποδοχών των ιατρών που επιθυμούν να απασχολούνται στα ιατρεία αυτά, να καταστήσει, υπό τη μορφή κινήτρου, την αμοιβή που εισπράττουν οι ιατροί στο πλαίσιο της ανωτέρω ολοήμερης λειτουργίας ιδιωτική και πάντως εντελώς διακριτή και ανεξάρτητη από τις λοιπές πάσης φύσεως αποδοχές που λαμβάνουν από την εργασία που προσφέρουν υποχρεωτικά κατά το τακτικό ωράριο του νοσοκομείου, λόγω της υπαλληλικής τους σχέσης, χωρίς, όμως, να αποβλέπει και στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων που λειτουργούν απογευματινά ιατρεία σε ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια ούτε των ιατρών που συμμετέχουν σε αυτά σε ελεύθερους επαγγελματίες. Τούτο άλλωστε συνάγεται και από το γεγονός ότι παρά τις βελτιώσεις που το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 επέφερε κυρίως σε οργανωτικά θέματα της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, διατηρήθηκε σε ισχύ η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, με την οποία ρητά προβλέπεται ότι τα (δυνητικά) εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών ιατρών από τις ιατρικές επισκέψεις και τις ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της ολοήμερης (απογευματινής) λειτουργίας των νοσοκομείων, θεωρείται ότι προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου, ο δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενος ισχυρισμός του Ταμείου, σύμφωνα με τον οποίο το θεσπιζόμενο με την ανωτέρω διάταξη νομικό πλάσμα δεν επιδιώκει να καταστήσει ιδιωτική την παρεχόμενη εργασία των ιατρών κατά την λειτουργία των ολοήμερων (απογευματινών) ιατρείων, αλλά να εισάγει ως προς την αμοιβή που εισπράττεται για την εργασία αυτή διαφορετικό καθεστώς φορολόγησης, είναι με βάση τα προεκετεθέντα αβάσιμος και απορριπτέος.(...). Ως εκ τούτου, τα ποσά της αμοιβής που εισπράττουν οι ιατροί του ΕΣΥ, λόγω της συμμετοχής τους στην ολοήμερη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων των νοσοκομείων, δεν συνιστούν αποζημίωση, κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτή το άρθρο 27 του π.δ. 422/1981, και δεν υπόκεινται στην προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή κράτηση. Κατ’ ακολουθία όσων έγιναν δεκτά, η αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί.