Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 3429/2005

«Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων». ΑΔΑ: ΩΣΒΒ46ΜΤΛΠ-ΡΥ1

Σχετικά Έγγραφα

1388/2018

Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Υποχρεώσεις των Φορέων.(ΑΔΑ:78ΣΝ465ΧΘ0-ΨΑΕ)


22134/2020

Έναρξης Διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» (www.iridacloud.gov.gr) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2020


92562/2019

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής υπογραφής και αποστολής εγγράφων επιτήρησης:ΑΔΑ:ΨΜΥΜ465ΧΙ8-ΠΗΝ


Α3/Οικ. 28014/3103/2020

Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης ΑΔΑ: ΩΖΕΜ465ΧΠΙ-7ΟΙ


6872/Ζ2/2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής».(ΑΔΑ:63ΝΣ4653ΠΣ-ΗΥΦ)


KYA Κ2−4946/2014

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.79760/2014, ΦΕΚ-3623/Β/31.12.2014)


ΕΣ/Τ7/375/2009

ΟΤΑ.Τουριστική  προβολή.Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται στους Δήμους μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου η διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο της εδαφικής τους περιφέρειας (βλ. Πράξεις VII Τμ. 183, 296/2008 Ελ. Συν.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων, συνιστά η υποβολή αυτών πριν από την υλοποίησή τους στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης του Υπουργού για την διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού. 

ΕΣ/Τ7/195/2009

Επιτρέπεται στους Δήμους μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου η διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή με κάθε μέσο της εδαφικής τους περιφέρειας (βλ. πραξ. VII Τμ. Ελ.Συν. 183, 296/2008). Απαραίτητη, προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των  Δήμων, συνιστά η υποβολή αυτών πριν από την υλοποίησή τους στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η έκδοση σύμφωνης γνώμης του Υπουργού για την διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού (βλ. πρ. VII Τμ. Ελ. Συν. 78/2009). Βλ.διατάξεις άρθρου 1 παρ.9 ν.3270/2004 και άρθρο 30 του ν.3498/2006

ΣΤΕ/4043/2015

Επιλογή αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και υδρευτικής γεώτρησης: Επειδή, κατά τα ήδη εκτεθέντα στη δεύτερη σκέψη, η εταιρεία «... ΑΤΕ», μεταξύ των λοιπών κατατεθέντων δικαιολογητικών, κατέθεσε απλά φωτοαντίγραφα των απαιτουμένων κατά το άρθρο 7.2.9 της διακηρύξεως πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 επ’ ονόματί της και επ’ ονόματι συνεργαζομένου συνεργείου. Τα πιστοποιητικά αυτά, όμως, τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα, ήταν απλά φωτοαντίγραφα απλών ιδιωτικών εγγράφων που δεν φέρουν είτε θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περιπτώσεως α΄ του άρθρου 1 του ν.4250/2014, είτε επικύρωση από δικηγόρο. Κατά συνέπεια, εν όψει των εκτεθέντων στην προηγούμενη σκέψη, μη νομίμως κρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, με την προσβαλλομένη πράξη της, ότι η εταιρεία «...» έπρεπε να γίνει δεκτή στον ένδικο διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 201/28.8.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου …, κατά το μέρος με το οποίο, κατ’ αποδοχήν της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «... ΑΤΕ», έγινε δεκτή η συμμετοχή της στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/103/2018

Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το αντικείμενο της υπό κρίση 38/21.4.2015 σύμβασης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείρισης ροής εργασιών και βάσης δεδομένων, καθώς και την παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προοριζομένων να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών ιδιαιτέρων απαιτήσεων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α περί γενικών αρχών και αρχιτεκτονικής του συστήματος, διαλειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας αυτού), αναγκαίο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης - πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων στο ......, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διοικητικών του Υπηρεσιών και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού πλαισίου όλων των Οργανωτικών του Μονάδων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α). Τούτο δεν είναι ομοειδές κατά τη φύση του, αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών, με τα είδη και τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των λοιπών προαναφερόμενων δαπανών (βλ. ανωτέρω σκ. III Β και Γ), τα οποία, άλλωστε, επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και αποσκοπούν στην εκπλήρωση διακριτών σκοπών, όπως είναι, ενδεικτικώς, η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και αρχιτεκτονικών μελετών, η διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, η μοντελοποίηση, προσομοίωση και ο σχεδιασμός σε πληθώρα εφαρμογών, η ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων, η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και η εν γένει εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των επιμέρους Εργαστηρίων και Τομέων των Σχολών του ......, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω. Άλλωστε, η κρίση αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ορισμένα εκ των εν λόγω ειδών βάρυναν τον οικείο της επίμαχης δαπάνης Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του φορέα, δοθέντος ότι κριτήριο για την κατάφαση του ομοειδούς χαρακτήρα των αγαθών είναι η φύση των πραγμάτων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών (πρβλ. Ελ. Συν. πρ. IV Tμ. 58/2015, Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 250, 140/2015, 126/2014 κ.ά.). Τυχόν δε μη νομιμότητα των λοιπών προπεριγραφεισών δαπανών αποτελεί αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το π.δ. 136/2011 (Α΄ 267), και δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, ενόψει και της αυτοτέλειάς της. Επομένως, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση κατάτμησης της συνολικής ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια ομοειδών αγαθών και ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, απορρέουσα από συναφθείσα κατόπιν απευθείας ανάθεσης σύμβαση προμήθειας αξίας 19.910,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή υπολειπόμενης του προαναφερόμενου ορίου (των 20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία άνευ ανάγκης συνδρομής ειδικού προς τούτο λόγου, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου του προβαλλομένου από την Επίτροπο λόγου διαφωνίας.