Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2422.3/2480/2018 , 3922/2011
ΦΕΚ: 4460/Β/09.12.2019

Τροποποίηση της 2422.3/2480/2018/11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 71).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2422.3/3364/2019

Τροποποίηση της 2422.3/2480/2018/11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β'71)».


2422.3/73983/2020

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2422.3/2480/2018/11-01-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β΄71)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


2422.3/2480/2018

Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..


1329.2/16/11/2011

Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αφορά την αναπροσαρμογή κοστολόγησης διάθεσης μέσων και παροχής Υπηρεσιών από το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε τρίτους.


ΝΣΚ/171/2020

Χρόνος έναρξης οικονομικών αποτελεσμάτων διοικητικής αποκατάστασης Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(..)Τα οικονομικά αποτελέσματα της διοικητικής αποκατάστασης του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Π.Γ. παράγονται αναδρομικά από 23.4.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. της 22.3.2018) με το οποίο προήχθησαν τα λοιπά στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ομόφωνα).


Π.Δ.81/2014

Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.


2410.3/92360/2018

Κύρωση του 85/2018 κανονισμού του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με θέμα «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 82/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"», και με τον 83/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"».


ΠΔ 112/2018

Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125).


363.4/15/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. “363.4/14/17598/2014” κοινής υπουργικής απόφασης “Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στο προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) που υπηρετεί στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/σκάφη” (Β΄/2798). 

Π.Δ.68/2019

Μετάταξη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Κατακόλου με έδρα την Κυλλήνη σε Λιμεναρχείο Κυλλήνης -Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125)