Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4921/2022

«Kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52, 53 και 64 του Ν. 4921/2022 περί επιτάχυνσης απονομής συντάξεων & εξάλειψης εκκρεμοτήτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2022  ΑΔΑ: 9Ο9Ζ46ΜΑΠΣ-ΥΜΝ

Σχετικά Έγγραφα

206161/2022

«Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022.» ΑΔΑ:Ω2ΥΙ46ΜΑΠΣ-5Ω1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2022


2262/52/2022

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022. 


ΑΕΔ/9/2009

Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974(Διετής παραγραφή) δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και ότι η έννοια των διατάξεων των άρθρων 49 και 51 περ. β του αυτού ως άνω Ν.Δ/τος είναι, ότι αίτηση, υποβληθείσα στο αρμόδιο ν.π.δ.δ. πριν από την έναρξη του χρόνου παραγραφής αναστέλλει την έναρξη της παραγραφής αυτής επί ένα εξάμηνο, κατά τα εις το αιτιολογικό.

ΑΕΔ/9/2009

Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974 περί διετούς παραγραφής των μισθολογικών κ.λ.π. αξιώσεων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος - Η έννοια των διατάξεων των άρθρων 49 και 51 περ. β του αυτού ως άνω Ν.Δ/τος είναι, ότι αίτηση, υποβληθείσα στο αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. πριν από την έναρξη του χρόνου παραγραφής αναστέλλει την έναρξη της παραγραφής αυτής επί ένα εξάμηνο.


1061/2019

Ανασυγκρότηση, συμπλήρωση και ανανέωση θητείας των Προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών. Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 3006/18-7-2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 392 Υ.Ο.Δ.Δ. και διορθωτικό ΦΕΚ 429 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση και σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών των άρθρων 4 και 5 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α')», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με την αριθ. 36155/22 ΦΕΚ 32 ΥΟΔΔ/21-1-2022.Η παρούσα απόφαση ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με την αριθμ. 36155/22 ΦΕΚ 49 ΥΟΔΔ/1-2-2022


ΕΣ/Τμ.6/1610/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:Αίτηση ανάκλησης  της 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (,,)Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων ενώπιον του Τμήματος οκτώ (8) σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του αιτούντος ν.π.δ.δ. και των …. για τα ομαδοποιημένα δρομολόγια 88 και 89, 90 και 101, … για τα δρομολόγια 74, 77, 79, 92, 93, 96 και 97, 102, 131, 132, «….», για τα δρομολόγια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 7, 8, 11, 46, 47, 49, 59, 66, «….», για τα δρομολόγια 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 61 και 62, 63, 64, 65, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 126 και 127, 128, 129, 133, «….», για τα δρομολόγια 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 9, 56, 57, 68, 73, 82, 86, 107, 108, 121, …., για τα δρομολόγια 91 και 130, 100, 104, «…. Ε.Ε.», για τα δρομολόγια 10, 75 και …., για το δρομολόγιο 98, με αντικείμενο τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας ….Ανακαλεί την 7/2016 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Π.Δ.70/2019

Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Π.Δ.11/2022 - ΦΕΚ: 25/Α/15.2.2022 άρθρο 50 παρ.α: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Το π.δ. 70/2019 (Α΄ 110), το π.δ. 396/1998 (Α΄276), το π.δ. 416/1990 (Α΄162), το β.δ. 404/1971 (Α΄123) πλην του άρθρου 23, το β.δ. 405/1971 (Α΄123), η παρ. 5 του άρθρου 53 του β.δ. 266/1971 (Α΄80), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 1005/1980 (Α΄253) και η παρ. 3 του άρθρου 11 του β.δ. 410/1971 (Α΄ 124).

 

-Π.Δ.11/2022 - ΦΕΚ: 25/Α/15.2.2022: Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


23/3/2012

Κατάργηση της υπ’ αριθ. 32/3/12.12.2012 (Β 3366) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Αναστολή της υπ’ αριθ. 22/2/22.10.2012 (Β 2880) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4002/2011 (Α΄180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια» και της υπ’ αριθ. 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια»].


50/4/2013

Κατάργηση της υπ’ αριθ. 32/3/12.12.2012 (Β 3366) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Αναστολή της υπ’ αριθ. 22/2/22.10.2012 (Β 2880) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4002/2011 (Α΄180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια» και της υπ’ αριθ. 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια»].


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/156/2017

Προμήθεια τροφίμων.(..)Σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 περ. 16 και 4 παρ. 2 του ν. 3861/2010, η από 12.12.2016 κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (45η Συνεδρίαση), έπρεπε, προκειμένου να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πριν από την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων που συνήφθησαν με τους ανακηρυχθέντες αναδόχους.(..)Εντούτοις, όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: i) τους ισχυρισμούς του Νοσοκομείου ότι η μη έγκαιρη ανάρτηση της εν λόγω αποφάσεως στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, οι οποίοι, μόλις διαπίστωσαν τη σχετική παράλειψη ενήργησαν άμεσα και ii) την αδήριτη ανάγκη προμήθειας των επίμαχων ποσοτήτων τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα αυτού ενήργησαν συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι δαπάνες που εντέλλονται να πληρωθούν με τα 48, 51 και 52, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι δαπάνες που εντέλλονται με τα 49 και 50, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν είναι νόμιμες για τον βασίμως προβαλλόμενο τρίτο λόγο διαφωνίας, πλην όμως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης..