Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4027/2011 , 4415/2016 , 4336/2015
ΦΕΚ: 4614/Β/06.10.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8.4.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945).

Σχετικά Έγγραφα

2/17055/0022/2013

Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό.


2/66896/0022/2010

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία καταβολής και ύψος αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και μεταφοράς οικοσκευής των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.


2/20801/0022/2012

Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.


2/12870/ΔΕΠ/2016

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ.


2/13917/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».Τροποποιήθηκε με την 2/73377/0022/2013-ΦΕΚ 1958/ Β/2013 ΚΑΙ την 2/24529/0022/2014- ΦΕΚ Β 928/14.04.2014 κ.υ.α.) ΣΧ.η 2/840/0022/2013 (ΦΕΚ 37 Β/14-1-2013)

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1/1/2016 με την ισχύ των διατάξεων του Ν.4354/2015,ΦΕΚ-176/Α/16.12.2015


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/130/2019

Καταβολή αποζημίωσης για την εκτός έδρας μετακίνηση....Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη μετακίνησης του Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου από τη … στην … είναι μη νόμιμη, καθόσον η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε εντός της χωρικής αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ, στην οποία υπάγεται το Γενικό Νοσοκομείο …, και εκτείνεται μεταξύ άλλων στους νομούς … και .... Ως εκ τούτου η σχετική δαπάνη μετακίνησης καλύπτεται από την μηνιαία αποζημίωση για πάγια οδοιπορικά έξοδα που εξόδων που καταβάλλονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/50328/0022/2005. Εξάλλου, η ανωτέρω μετακίνηση στην έδρα της 6ης Υ.ΠΕ πραγματοποιήθηκε, προκειμένου ο φερόμενος ως δικαιούχος του εντάλματος να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας της ως άνω ΥΠΕ, στο οποίο είχε ορισθεί πρόεδρος λόγω της ιδιότητάς του ως Διοικητής Νοσοκομείου, που υπάγεται στην ανωτέρω Υ.ΠΕ (βλ. αρ. 7 του ν. 4498/2017, Α΄ 172), τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με το Φ/Λ/2/12067/5.11.2018 έγγραφο επανυποβολής, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί


ΕΥΣΣΕΠ−Ε/οικ.212/2014

Τροποποίηση της α.π. 2/7457/0022/05.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΩΧ8) απόφασης καθορισμού αποζημίωσης των Προέδρων και των Μελών των Ομάδων Αυτεπιστασίας του έργου με ίδια μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο με τίτλο «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής», Υποέργου α/α 2 της Πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» της Κατηγορίας Πράξεων «Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007?2013».

ΕλΣυν/Τμ.1/58/2012

--Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 καταργήθηκαν ρητά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2685/1999, που αφορούσαν στο ειδικό καθεστώς των εξόδων κίνησης πτυχιούχων μηχανικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Επίσης, καταργήθηκε η περ. γ΄ της παρ. 2Γ του ίδιου άρθρου, που αφορούσε στο ειδικό καθεστώς των εξόδων κίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, και όχι συλήβδην η παρ. 2Γ, στην οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαβάθμιση της ημερήσιας αποζημίωσης (ολόκληρη, 1/2 και 1/3). Περαιτέρω με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Υ.Α. με την οποία θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών της ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και το ύψος αυτής, συναφώς δε εκδόθηκε  η 2/33481/0022/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταξύ άλλων καταργείται το τελευταίο εδάφιο των 2/52971/0022/31-8-2007 και 2/52970/0022/31-8-2007 Κ.Υ.Α., που, κατ’ απόκλιση από τα ισχύοντα για τους λοιπούς υπαλλήλους, όριζαν το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης που δικαιούνται οι πτυχιούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για την ημέρα επιστροφής σε ποσό μεγαλύτερο του ενός τρίτου. Από τη συστηματική ερμηνεία των προαναφερόμενων ρυθμίσεων συνάγεται συνακόλουθα ότι μετά την έκδοση της 2/33481/0022/2011 Υ.Α. δεν καταργήθηκε στο σύνολό της η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται στους πτυχιούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για την ημέρα επιστροφής, αλλά η προβλεπόμενη με τις προαναφερόμενες Κ.Υ.Α. διαφοροποίηση του ύψους αυτής.  (----0Για τη νόμιμη μετακίνηση εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.2685/1999, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, και την καταβολή σ΄ αυτά των σχετικών δαπανών μετακίνησης απαιτείται, ως ουσιώδης τυπική προϋπόθεση, η έκδοση από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, πριν από την ημερομηνία αναχώρησής τους, γραπτής απόφασης ή εντολής μετακίνησης, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, και η αιτία της μετακίνησης, δηλαδή η συγκεκριμένη υπηρεσιακή ανάγκη που επέβαλε τη μετακίνηση του υπαλλήλου εκτός της έδρας της υπηρεσίας του και δικαιολογεί την εκταμίευση των αναγνωριζόμενων εκ του νόμου σε βάρος του Δήμου δαπανών μετακίνησης. Για την αποφυγή δε της καταχρηστικής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, η οποία θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού των Δήμων με μη αναγκαίες δαπάνες μετακίνησης, η αιτία μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου, αναγόμενη στο ελάχιστο περιεχόμενο της εντολής μετακίνησης, πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο ορισμένο και ειδικό στο σώμα αυτής, με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν από έκαστο μετακινούμενο υπάλληλο. Ενόψει των ανωτέρω, είναι μη νόμιμη η καταβολή σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. δαπανών εκτός έδρας μετακίνησης, εφόσον η σχετική εντολή μετακίνησης δεν έχει το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο, αλλά είναι γενική και αόριστη (Ι Τμ. Ε.Σ. 136, 191/2008, 224, 235/2010). 

ΕλΣυν/Τμ.1/37/2011

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, εφόσον για τις εν λόγω μετακινήσεις στο εξωτερικό δεν εκδόθηκε προηγούμενη εγκριτική απόφαση του αρμόδιου (εποπτεύοντος) Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999, δεν είναι νόμιμη η καταβολή της σχετικής δαπάνης μετακίνησης, όπως βάσιμα προβάλλει και ο διαφωνών Επίτροπος. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 της 2/70417/0022/30.8.1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1967), με τίτλο «Καθορισμός αριθμού ημερών εκτός έδρας στο εσωτερικό ή εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία, όπως προκύπτει από το προοίμιό της, εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 3, 3 παρ. 1 και 32 παρ. 7 του ν. 2685/1999, δεν ρυθμίζεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ήδη Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) για έκδοση της εγκριτικής απόφασης για μετάβαση στο εξωτερικό, κατά τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2683/1999, όπως αβάσιμα προβάλλεται από το Τ.Ε.Ι. ..., κατ’ επίκληση του Φ11/80469, 85475/Ε5/ 8.9.2010 εγγράφου του Ειδικού Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΕλΣυν/Τμ.1/155/2010

Εξάλλου, το ύψος των δαπανών μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση, δαπάνη διανυκτέρευσης, δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης) για τους, κατ’ εντολή ν.π.δ.δ. και για οιαδήποτε υπηρεσιακή αιτία, μετακινούμενους που έχουν την ιδιότητα του διπλωματούχου μηχανικού του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, καθορίζεται στα οριζόμενα, με την 2/52971/0022/31.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση (βλ. ανωτέρω σκέψη 4η), ποσά, που είναι αυξημένα έναντι των αντίστοιχων ποσών που δικαιούνται οι λοιποί κατ’ εντολή ν.π.δ.δ. μετακινούμενοι (βλ. 178, 107, 76, 71/2009 πράξεις του Τμήματος τούτου). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και εν’ όψει της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 18 παρ. 4 του ίδιου ως άνω από 27.11/14.12.1926 π.δ/τος (βλ. ανωτέρω σκέψη 3η) που επιτάσσει, κατά την έννοια αυτής, την, εντός των εκάστοτε δημοσιονομικών δεδομένων, καταβολή στα μετακινούμενα μέλη του Τ.Ε.Ε. αποζημίωσης που να ανταποκρίνεται στις, πράγματι, πραγματοποιηθείσες απ’ αυτούς αντίστοιχες δαπάνες, καθώς, επίσης, της αναγκαιότητας εύρυθμης λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. για την επίτευξη των δημοσίων σκοπών που αυτό επιτελεί, πρέπει να γίνει δεκτό ότι των ως άνω αυξημένων δαπανών μετακίνησης, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους κατ’ εντολή του Τ.Ε.Ε., δικαιούνται και οι διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου μηχανικοί-μέλη αυτού.