Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910/2020

«Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στην ΠΕ Κοζάνης, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4566 για υπηρεσίες που δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες». ΑΔΑ:Ω78246ΜΤΛΡ-ΛΩΑ

Σχετικά Έγγραφα

108674/2020

«Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450- 11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4484». ΑΔΑ:6Μ8846ΜΤΛΡ-728


Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω νοϊού COVID-19.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910/2020- ΦΕΚ: 4566/Β/2020 -Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484).


ΝΣΚ/30/2020

Κατάσχεση εις χείρας του ΤΠΔ ως τρίτου. Ειδικό ακατάσχετο άρθρου 48 του ν. 3691/2008.(...)Κατασχέσεις που επιβλήθηκαν από ιδιώτες στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Δήμων και αφορούν ποσά που κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4312/2014 και προέρχονται από δέσμευση και απαγόρευση κίνησης λογαριασμών της ENERGA και HELLAS POWER, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για εγκλήματα του ν. 3691/2008, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ως άνω δέσμευση και μέχρι την έκδοση των υπ’ αριθμ. 2409/2019 και 2533/9-12-2019 τελεσιδίκων καταδικαστικών αποφάσεων του ποινικού Δικαστηρίου, καταλαμβάνονται από το ως άνω ειδικό ακατάσχετο και συνεπώς δεν κωλύουν την απόδοση των δεσμευθέντων στο Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους Δήμους, όπως καθορίστηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1115/2017 παρεμπίπτουσας απόφασης του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και περιορίστηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. Α ΠΕ 2034/31-10-2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Όσες όμως κατασχέσεις επιβλήθηκαν μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2533/9-12-2019 τελεσιδίκου καταδικαστικής αποφάσεως του ποινικού Δικαστηρίου δεν καταλαμβάνονται από το ως άνω ειδικό ακατάσχετο και κωλύουν την απόδοση των δεσμευθέντων στο Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους Δήμους (κατά πλειοψηφία).